Ihmelääke ivermektiini, eli miten THL:n ohjeet tekivät minusta salaliittoteoreetikon

Avatar photo

BySami Antinniemi

4.11.2023 , , , , , , ,

Kirjoittajan esipuhe

Tämä teksti on julkaistu ensimmäiseksi elokuussa 2021 Mediumissa ja se pohjautuu kesällä 2021 tekemääni tutkimukseen ivermektiinistä. Mediumiin tultuaan teksti herätti paljon huomiota mikä yllätti minut ja etenkin silloin kun se sensuroitiin Mediumista, jopa koko tilini lakkautettiin. Tämän jälkeen teksti oli esillä muokattuna Älyhoi blogissa, josta se on siirretty tänne Kantomediaan.

Teksti kuvaa matkaani “kaninkoloon” putoamisesta, eli sen ymmärtämisestä miten pinnalta siisti ja toimiva maailmamme onkin hyvin korruptoitunut.

Nyt tiedämme jo paljon enemmän.

Keväällä 2020 SARS-CoV-2 -virus tuntui muut­tu­neen maailman ka­ta­stro­fie­lo­ku­vak­si ja pelkäsin kuten kaikki muutkin. Jynssäsin käsiäni ja kaupan mai­to­purk­ke­ja sekä väistin met­sä­po­lul­la kans­saih­mis­tä puskaan. Kiroilin mie­les­sä­ni niitä, jotka eivät mie­les­tä­ni ottaneet ti­lan­net­ta vakavasti ja käyt­tä­neet maskeja ja tur­va­vä­le­jä. Tappava kul­ku­tau­ti on näkymätön uhka ihon alla. Sellainen nostaa ihmisissä esiin pri­mää­ri­siä tunteita kuten inhoa, vihaa sekä pelkoa.

Kuten muutkin, koin tarvetta tietää Covid-19 nimen saaneesta taudista mah­dol­li­sim­man paljon.

Pian tuli ilmi, että vi­ral­li­nen tieto ei aina pitänyt paik­kaan­sa tai oli van­hen­tu­nut­ta. Näin tapahtui mm. maskien hyö­dyl­li­syy­den ja viruksen le­viä­mi­sen tavan suhteen. Pidin sitä aluksi ym­mär­ret­tä­vä­nä, olihan kyseessä täysin uusi virus sekä tauti ja tietenkin vi­ran­omai­set ja tie­de­mie­het tekevät virheitä.

Koska minulla on voimakas tarve tietää ym­pä­ris­tös­tä­ni kaikki mah­dol­li­nen ja tar­pee­ton­kin, ryhdyin ottamaan selvää Sars-CoV-2 –vi­ruk­ses­ta myös muista kuin niin kut­su­tuis­ta vi­ral­li­sis­ta lähteistä.

Jo ennen pandemiaa olin pyrkinyt ym­mär­tä­mään mo­ni­mut­kais­tu­vaa ja kaoot­tis­ta maailmaa myös ns. vi­ral­li­sen median sivusta. Hyväksi ym­mär­ryk­sen kas­vat­ta­mi­sen lähteeksi osoit­tau­tui­vat englan­nin­kie­li­set podcastit joista seurasin useita. Yh­dys­val­ta­lai­sen evo­luu­tio­bio­lo­gi­pa­ris­kun­ta Bret Weins­tei­nin ja Heather Haynesin Dark Horse podcas­tis­sa törmäsin häm­mäs­tyt­tä­vään tarinaan iver­mek­tii­nis­ta keväällä 2021.

Tuo tarina on lyhyesti ja omin sanoin ker­rot­tu­na seu­raa­van­kal­tai­nen:

SARS-CoV-2 -virusta vastaan on olemassa erittäin hyvin toimiva lääke nimeltä iver­mek­tii­ni. Se on tur­val­li­nen, laajalti saa­ta­vil­la, helposti val­mis­tet­ta­vis­sa, sekä erittäin edullinen pa­ten­ti­ton lääke, jota on jo 40 vuoden jaettu mil­jar­de­ja annoksia. Useisiin tauteihin ja pa­ra­siit­tei­hin käytetty iver­mek­tii­ni on myös antivi­raa­li­nen lääke joka toimii erin­omai­ses­ti myös SARS-CoV-2 -virusta vastaan. Tut­ki­muk­sia ja kokeita iver­mek­tii­nis­tä on lukuisia ja kertovat sen vä­hen­tä­vän covid-19-tautiin sai­ras­tu­nei­den kuol­lei­suut­ta 75-82%, toimivan myös en­nal­taeh­käi­se­vä­nä kuurina vähentäen tar­tun­ta­ris­kiä 88% sekä kaiken kuk­ku­rak­si toimivan myös long-covid oireiden hoidossa.

Häm­mäs­tyk­se­ni oli suuri. Pandemia oli tuossa vaiheessa jatkunut jo vuoden. Koko sen ajan koronaan on siis ollut näin hyvin toimiva lääke. Miten on mah­dol­lis­ta että kuulin siitä vasta podcas­tis­sa?

Podcas­tis­saan pro­fes­so­ri Bret Weinstein aloitti oman iver­mek­tiinikuurinsa suorassa lä­he­tyk­ses­sä. Lukija voi katsoa tem­pauk­sen seu­raa­vas­ta: (alkaa kohdasta 01.30) Bret ja Heather antoivat myös ymmärtää, että iver­mek­tii­ni lääkkeen tehoon koh­dis­tui­si voimakas peit­te­ly­kam­pan­ja.

Minussa heräsi vä­lit­tö­mäs­ti terve epäily. Tarina Iver­mek­tii­nis­tä kuulosti liian hyvältä ollakseen totta ja sen peittely liian pahalta ollakseen totta.

“Do Your Own Research”

Heather Haynes on klipissä miehensä Bret Weins­tei­nin tem­pauk­ses­ta yl­lät­ty­nyt, mutta kertoi tekevänsä asiasta oman tut­ki­muk­sen­sa. Seu­raa­vas­sa lä­he­tyk­ses­sä hän kertoi itse tut­ki­neen­sa asiaa ja aloit­ta­neen­sa myös itse en­nal­taeh­käi­se­vän iver­mek­tii­nikuurinsa.

Koska olin seurannut Dark Horse -podcastia pitkään ja arvostan suuresti evo­luu­tio­bio­lo­gi pa­ris­kun­nan asian­tun­ti­juut­ta monissa tieteen aloissa, uskalsin myös itse tehdä “my own research” ih­me­lääk­kees­tä nimeltä iver­mek­tii­ni. Olen itse koh­tuul­li­sen laaja-alaisesti lukenut ihminen ja suo­ma­lai­sen Pisa-palkitun pe­rus­kou­lun kasvatti koh­tuul­li­sen kes­ki­mää­räi­sel­lä kes­kiar­vol­la, mutta silti kou­lu­tuk­sel­ta­ni vain medianomi sekä puuseppä, joten halusin olla va­ro­vai­nen in­ter­ne­tin epä­vi­ral­li­sel­la puolella liik­kues­sa­ni.

Halusin välttää mi­sin­for­maa­tio­ta ja siksi lähdin liik­keel­le mah­dol­li­sim­man tur­val­li­ses­ta lähteestä — Terveyden ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sel­ta — sekä heidän an­ta­mis­taan erin­omai­sis­ta ohjeista  väärän tiedon tun­nis­ta­mi­sek­si.

Mukanani nuo THL:n ar­tik­ke­lin ohjeet sekä pe­rus­kou­lun opit kriit­ti­ses­tä ajat­te­lus­ta, avasin Duck­Duck­Go –ha­ku­ko­nee­ni ja sukelsin sy­vem­mäl­le iver­mek­tii­nin ka­nin­ko­loon.

Ka­nin­ko­loon pu­dot­tua­ni huomasin siellä kaiken todella olevan ylö­sa­lai­sin. Iver­mek­tii­nis­tä ker­rot­tiin kahta täysin vas­tak­kais­ta tarinaa.

Toinen on tarina “BigP­har­man” peit­te­le­mäs­tä ih­me­lääk­kees­tä, joka voisi pelastaa meidät koronalta.

Toinen tarina kertoo vaa­ral­li­ses­ta eläinten pa­ra­siit­ti­lääk­kees­tä sekä ää­rioi­keis­ton ro­ko­te­vas­tais­ten ihmisten le­vit­tä­mäs­tä va­le­tie­dos­ta.

Päällisin puolin kumpikin tarina vaikutti tyy­pil­li­sel­tä sa­la­liit­to­teo­rial­ta, joka sel­vä­jär­ki­sen kan­nat­tai­si sivuuttaa.

Netin to­del­li­set sa­la­liit­to­teo­riat on helppo tunnistaa kiih­keis­tä ja ju­lis­ta­vis­ta teks­teis­tä sekä epä­mää­räi­sis­tä videoista. Sa­la­liit­to­teo­riat ovat usein myös ko­te­loi­tu­neet omille asiaan omis­tau­tu­neil­le si­vus­toil­leen joissa niiden fa­naat­ti­set puo­lus­ta­jat niitä yl­lä­pi­tä­vät.

Iver­mek­tii­nin kanssa näin ei ollut. Näkemäni tiedot vai­kut­ti­vat alusta asti asial­li­sil­ta ja luo­tet­ta­vil­ta, jopa vi­ral­li­sil­ta.

Iver­mek­tii­nin käyttöä Covid-19 taudin hoidoksi ajaa usea järjestö ja lääkärien ryh­mit­ty­mä joista tässä tär­keim­mät:

FLCCC Frontline Covid-19 Critical Care Alliance (USA)

BIRD- Group (Iso-Britannia)

Trial site news

Silti, on parasta olla varma.

THL:n ohjeissa — Näistä merkeistä tunnistat väärän tiedon verkossa, neuvotaan seu­raa­vas­ti:

Onko kyseessä pitkään aihepiirin parissa työskennellyt tutkija tai asiantuntija vai maallikko? Esimerkiksi se, että henkilö on lääkäri tai professori, ei tarkoita että hän olisi juuri tämän alan asiantuntija.

Viitataanko uutisessa tiedon lähteisiin, esimerkiksi tutkimuksiin, tilastoihin, haastatteluihin tai muuhun aineistoon?

Ovatko tiedon lähteet sellaisia, joista saa todellista tietoa juuri tästä asiasta? Liittyvätkö todisteet käsiteltävään asiaan? Varo yksittäisen ihmisen tarinaa, jota esitetään todisteena laajemmasta ilmiöstä.

FLCCC:n Tohtorit Pierre Kory ja tohtori Paul Marik ovat alansa huippuja ja keuh­ko­tau­tis­pe­sia­lis­te­ja. Bird järjestön tohtori Tess Lawrie on toiminut myös WHO:n listoilla covid-19-tut­ki­muk­ses­sa.

Käytän pitkän ajan lähteiden sekä ihmisten taustojen tar­kis­ta­mi­seen parhaan kykyni mu­kai­ses­ti. Luen kymmeniä ar­tik­ke­lei­ta ja tut­ki­muk­sia. Monet näistä lää­kä­reis­tä pitävät ajan hengen mu­kai­ses­ti YouTube-kanavia sekä osal­lis­tu­vat podcas­tien haas­tat­te­lui­hin ker­toak­seen tarkemmin tut­ki­muk­sis­taan. Kuuntelen tun­ti­kausia näiden lää­kä­rei­den ker­to­muk­sia iver­mek­tii­nis­tä sekä covidin hoidosta ja SARS-CoV2 vi­ruk­ses­ta.  Aloin samalla oppia vi­ruk­sis­ta ja niiden toi­min­nas­ta itsekin.

Löydän iver­mek­tii­nis­tä ja sen toi­min­nas­ta runsaasti ver­tai­sar­vioi­tu­ja tut­ki­muk­sia.  Eri puolilla maailmaa tehtyjä tut­ki­muk­sia on 63, joista ver­tai­sar­vioi­tu­ja 30. Kokeissa on ollut mukana yli 40 000 potilasta. En ole asian­tun­ti­ja, mutta sen verran ymmärrän, että voin todeta näkemäni sivustot asial­li­sik­si ja tie­teel­li­sen käytännön mu­kai­sik­si.

Useat seu­raa­mis­ta­ni lää­kä­reis­tä kertovat työs­ken­te­le­vän­sä suoraan covid-19-po­ti­lai­den hoidossa teho-osastolla ja ovat ker­to­muk­sen­sa mukaan nähneet iver­mek­tii­nin tehon po­ti­lais­saan. En löydä syitä sille, miksi koko tämä maa­il­man­laa­jui­nen lääkärien joukko yhdessä va­leh­te­li­si ker­to­muk­sis­taan. He eivät myy iver­mek­tii­niä, eivätkä “julista” sa­no­maan­sa, vain kertovat ko­ke­muk­sis­taan. Pitkissä YouTube-haas­tat­te­luis­sa avautuu myös henkilön persoona ja luo­tet­ta­vuu­den tuntu. Minulle muodostuu kuva vas­tuul­li­sis­ta ja asialleen omis­tau­tu­neis­ta lää­ke­tie­teen am­mat­ti­lai­sis­ta, jotka haluvat päihittää pandemian kaikin mah­dol­li­sin keinoin.

Sa­la­lii­tol­le ominaista tiedon ko­te­loi­tu­mis­ta en havaitse. Olen va­kuut­tu­nut siitä, että en ole seu­raa­mas­sa sa­la­liit­to­teo­ree­tik­ko­ja tai va­le­lääk­keen kaup­paa­jia.

Mie­les­tä­ni THL:n listan jokaiseen kohtaan voin merkitä Check.

Ihmelääke iver­mek­tii­nin tarina toimivana lääkkeenä Covid-19 sai­rau­teen vai­kut­tai­si siis olevan totta.

Mutta entä se toinen sa­la­liit­to?

Iver­mek­tii­nin peittelyn sa­la­liit­to?

Lääkärit kertoivat ko­ke­muk­sis­taan seuraavan kaltaista tarinaa jonka kerron tässä omin sanoin:

Pandemian alussa ryhdyimme tekemään sitä mitä lääkärin kuuluu tehdä — etsimään covid-19-tautiin hoitokeinoja. Näin syntyi löyhä maailmanlaajuinen verkosto jossa vaihdoimme tietoja ja kokemuksia tästä uudesta taudista. Löysimme monia hoitokeinoja, mm. ivermektiinin, jonka erityisesti totesimme toimivan Sars-Cov-2-virukseen. Yritimme kertoa havainnoistamme ylemmille tahoille ja viranomaisille, mutta yllätykseksemme löytömme kohtasivat vastustusta. Yleinen linja tuntui olevan, että covid-19 taudin hoitokeinoja jo olemassaolevin lääkkein ei haluttu tutkia ja ottaa käyttöön.

Tämäkin tarina tuntuu us­ko­mat­to­mal­ta. Miksi etenkin län­ti­sis­sä maissa ter­veys­vi­ran­omai­set eivät tahdo ottaa käyttöön lääkettä joka vähentää te­hok­kaas­ti kuo­le­man­ta­pauk­sia ja sai­raa­la­hoi­toa covid-19-sai­rau­des­sa?

Ja miksi lehtiemme etusivut eivät ole jo kauan kertoneet ilo­sa­no­maa iver­mek­tii­nis­tä?

Miksi jo ole­mas­sao­le­van lääkkeen toi­mi­vuut­ta koronaan niin vas­tus­te­taan?

Tri Pierre Kory

Iver­mek­tii­ni hen­ki­löi­tyy tohtori Pierre Koryyn. Hän on ar­vos­te­tun uran tehnyt keuh­ko­tau­tis­pe­sia­lis­ti, joka pandemian alussa kehitti mm. kor­ti­kos­te­roi­dien käyttöä Covid-19-taudin hoitoon.

FLCCC:n Tohtori Pierre Kory kutsui iver­mek­tii­niä ihmeeksi Yh­dys­val­tain senaatin kuu­le­mi­ses­saan.

Mie­les­tä­ni Pierre Kory oli väärässä. Iver­mek­tii­ni ei ole ihme, ei myöskään sa­ta­pro­sent­ti­nen hoito Covid-19 sai­rau­teen.

Tällä hetkellä Tri Pierre Korya sekä muita iver­mek­tii­nin käyttöä ajavia lää­kä­rei­tä syytetään di­sin­for­maa­tion le­vit­tä­mi­ses­tä. He ovat joutuneet eroamaan työ­pai­koil­taan, koh­taa­maan pilkkaa sekä outoja syytöksiä ää­rioi­keis­to­lai­suu­des­ta. Useat yrittävät levittää tietoa mm. You­Tu­be:s­sa josta heidän vi­deoi­taan pois­te­taan. Wi­ki­pe­dias­sa heidät on mus­ta­maa­lat­tu.

Tun­ti­kausia Pierre Korya kuun­nel­tua­ni, olen huomannut hänen olevan suo­ra­sa­nai­nen ja lujasti asialleen omis­tau­tu­nut ihminen. Ai­kai­sem­min Pierre Kory oli to­dis­ta­nut se­naa­til­le kor­ti­kos­te­roi­dien käytöstä covidin hoidossa ja jo silloin hän oli kohdannut vas­tus­tus­ta sekä syytöksiä asian po­li­ti­soin­nis­ta, vaikka kor­ti­kos­te­roi­dit oli myöhemmin kuitenkin hy­väk­syt­ty hoidoksi. Hän oli kuu­le­mi­ses­sa huo­mat­ta­van emo­tio­naa­li­nen, mistä häntä kri­ti­soi­daan. En ihmettele sitä. Millainen onkaan mie­len­ti­la lää­kä­ril­lä, joka tietää löy­tä­neen­sä ih­mis­hen­kiä ja kär­si­mys­tä vä­hen­tä­vän lääkkeen, mutta häntä ei haluta kuunnella ja syytetään po­liit­ti­suu­des­ta?

Mitä iver­mek­tii­ni on?

Vuonna 1975 mik­ro­bio­lo­gi Satoshi Ōmura Tokion Kitasako ins­ti­tuu­tis­ta etsi an­ti­bak­tee­ri­sia aineita keräten tuhansia maa­näyt­tei­tä ympäri Japania. Hän lähetti näytteitä Merck yhtiön tut­ki­mus­la­bo­ra­to­rioon New Jerseyhyn, jossa hänen yh­teis­työ­kump­pa­nin­sa William Campbell testasi niiden tehoa pa­ra­siit­tei­hin eläimissä. Yksi näyte Tokion lä­hei­sel­tä golf­ken­täl­tä osoit­tau­tui erittäin te­hok­kaak­si lääk­keek­si pa­ra­siit­ti­ma­toi­hin. Bakteeri osoit­tau­tui täysin uudeksi lajiksi ja se sai nimen Strep­to­myces aver­mic­ti­lis. Ak­tii­vi­nen kom­po­nent­ti oli aver­mek­tii­ni, jota ke­mi­kaa­li­ses­ti mo­di­fioi­tiin tehon ja tur­val­li­suu­den li­sää­mi­sek­si. Uusi aine, nimeltään iver­mec­tin, vietiin mark­ki­noil­le 1981 ja siitä tuli maailman myy­dyim­piä eläimiä sekä ihmisiä varten tar­koi­te­tuis­ta lääk­keis­tä. Satoshi Ōmura ja William Campbell saivat löy­dös­tään lää­ke­tie­teen Nobelin 2015

Myöhemmin iver­mek­tii­nil­lä ha­vait­tiin olevan myös antivi­raa­li­sia omi­nai­suuk­sia.

Iver­mek­tii­nil­lä on yh­tä­läi­syyk­siä pe­nis­si­lii­niin tarinansa suhteen. Kumpikin on löytynyt maa­näyt­tees­tä luonnosta. Kumpaakin on sat­tu­mal­ta aikanaan ke­hit­tä­nyt sama lää­keyh­tiö, Merck.

Iver­mek­tii­nin käytön le­viä­mi­nen ympäri maailman on tarina, jonka kerron tässä nyt omin sanoin:

Monissa kolmansien maailman maissa ei ollut toivoa saada rokotetta nopeasti käyttöön, joten paikalliset terveysviranomaiset päättivät kokeilla ivermektiinin sekä muiden hyviksi todettujen lääkkeiden käyttöä. Tämä käytäntö johti usein nopeaan kuolleisuuden laskuun. Sana levisi ja eri puolilla ihmiset ryhtyivät käyttämään lääkettä myös ennaltaehkäisyyn. Monissa maissa terveysviranomaiset kohtasivat vastustusta valtiollisilta ter­veys­vi­ran­omai­sil­ta sekä WHO:lta, joka ei ole hyväksynyt ivermektiiniä covid-19-taudin hoitokeinoksi kuin kliinisissä testeissä.

Iver­mek­tii­nin käyttö maa­il­mal­la on laajaa. Monissa kol­man­sis­sa maissa sai­ras­tu­neil­le jaetaan ko­tihoi­to­pa­ket­te­ja, joissa on mukana maskeja, ohjeita, iver­mek­tii­niä sekä vi­ta­mii­ne­ja ja muita lääkkeitä.

Vertaan asiaa län­si­mai­hin. FLCCC:n lääkärit kertovat siitä, miten lännessä sai­ras­tu­neen ohjeet ovat: “Odota kotona kunnes huulesi muuttuvat sinisiksi ja et kykene hen­git­tä­mään. Tule sitten sai­raa­laan.”

Intiassa näytetään sai­ras­tu­neil­le jaettavan jopa mit­ta­rei­ta veren hap­pi­ta­son seu­ran­taan. Tämäkin alkaa vaikuttaa sa­la­lii­tol­ta. Miksi län­si­mai­den tehokas ter­vey­den­huol­to ei näytä toimivan covid-19:n hoidossa?

Mitä läntisen maailman ul­ko­puo­lel­la tapahtui toisin?

En­sim­mäi­sen kerran tieto iver­mek­tii­nin tehosta Sars-Cov2 virukseen löytyi tou­ko­kuus­sa 2020 tehdyssä tut­ki­muk­ses­sa Austra­lias­sa.

Tut­ki­mus­ra­port­ti edel­li­ses­tä Austra­lian kokeesta

Huomaan tiedon kul­keu­tu­neen myös tänne Suomeen. Katso seu­raa­vas­ta sivut 9–10

Suomen Val­tio­neu­vos­ton paperissa mainitaan iver­mek­tii­nis­tä olevan me­neil­lään sa­tun­nai­sia RCT (Ran­do­mized Cont­rol­led Trial) testejä eri puolin maailmaa.

Jään ih­met­te­le­mään, hau­tau­tui­ko tämä raportti val­tio­neu­vos­ton pöydän korkeiden pa­pe­ri­pi­no­jen alle?

Bangla­des­his­sa Austra­lian tut­ki­mus­ta ei kadotettu. Jo ke­sä­kuus­sa 2020 Ban­ga­la­des­hi­lai­nen lääkäri Tarek Alam ryhtyi ko­kei­le­maan iver­mek­tii­nin tehoa po­ti­lais­saan. Ehkä lääkäri Ban­ga­la­des­his­sa suhtautuu lää­ke­tie­tee­seen toisin kuin meillä. Tut­ki­muk­sia ei vielä ole, mutta jos lääke tiedetään tur­val­li­sek­si ja viit­tauk­sia toi­mi­vuu­des­ta on, miksi sitä ei kokeilisi vakavaan ja henkeä uhkaavaan tautiin omiin po­ti­lai­siin?

Tulokset olivat heti lupaavia. Tarek Alamin mukaan 400-500 potilaan ryhmästä sai­raa­la­hoi­don tarve hävisi lähes ole­mat­to­miin. Vain muutama vakavia ris­ki­te­ki­jöi­tä omaava tarvitsi te­hohoi­toa.

Selaan google­kään­tä­jän avulla satoja pai­kal­lis­leh­tien ar­tik­ke­lei­ta eri puolilta maailmaa sekä eri ajoilta. Kol­man­sien maailman maissa Austra­lian tutkimus otettiin vakavasti. Useat lääkärit eri puolin maailmaa ko­kei­li­vat halpaa ja helposti saa­ta­vil­la olevaa iver­mek­tii­niä po­ti­lai­siin­sa ja huo­ma­si­vat lääkkeen auttavan.

Bangla­des­hin kaltainen kehitys näyttää ta­pah­tu­neen Perussa. Siellä myös armeija val­jas­te­taan jakamaan lääkettä maa­seu­dul­la.

Myös Mek­si­kos­sa lääke otettiin käyttöön me­nes­tyk­sel­lä.

Useissa Intian osa­val­tiois­sa käyttö on laajaa. Nämä ovat vain jäävuoren huippu.

Sen sijaan lännessä Austra­lian tut­ki­mus­ta tulkitaan täysin toisin. Lännessä tie­deyh­tei­sö kiiruhtaa kertomaan, että vaikka iver­mek­tii­ni tuhoaa Sars-CoV-2-viruksen pet­ri­mal­jas­sa, tar­vit­tai­siin ih­mis­ku­dok­ses­sa vaa­ral­li­nen määrä lääkettä samaan efektiin. Tarkempia kliinisiä tut­ki­muk­sia tarvitaan es­tääk­sem­me vaa­ral­li­sen it­se­lää­ki­tyk­sen ke­hit­ty­mis­tä, kertovat ter­veys­vi­ran­omai­set lännessä.

Lännessä iver­mek­tii­ni liitetään nopeasti “Anti-vax” -liik­kee­seen. Kol­man­sis­sa maissa asenne on toinen. Kuten FLCCC jär­jes­tö­kin ajattelee, siellä nähdään iver­mek­tii­nin olevan tarpeen ro­kot­tei­ta odot­taes­sa sekä hoi­to­kei­nok­si niiden rinnalle.

Tämä herättää paljon ky­sy­myk­siä. Iver­mek­tii­ni on to­dis­te­tus­ti maailman tur­val­li­sim­pia lääkkeitä. Miksi sitä ei lännessä uskalleta kokeilla, jos sen tehosta on selviä to­dis­tei­ta?

Eurooppa ja Slovakia

Iver­mek­tii­ni levisi Eu­roop­paan­kin Balkanin kautta mm. Slo­va­ki­aan, Pohjois-Make­do­ni­aan, Tsekkiin ja Unkariin. Lääkettä käytetään nyt laajalti myös yk­si­tyi­ses­ti monissa länsi-Euroopan maissa.

Euroopan Unionin jä­sen­maa­kin siis käyttää tätä lääkettä? Se herätti eri­tyi­ses­ti kiin­nos­tuk­se­ni. Selaan slo­va­kia­lai­sia medioita viime keväältä ja löydän ker­to­muk­sia iver­mek­tii­nin toi­mi­vuu­des­ta. Lääkärit kertovat po­ti­lai­den­sa olon paranevan pian pillerin saatuaan. Näyttäisi siis siltä, että iver­mek­tii­ni tehoaa myös län­si­mai­sen ihmisen kehossa vaikka tieteemme sanoo toisin.

Useissa maissa iver­mek­tii­nin laa­ja­mit­tai­nen jakelu väestölle on otettu käyttöön hä­tä­kei­no­na juuri vakavan tartunta-aallon alkaessa. Niin tapahtui Slo­va­kias­sa­kin. Ter­veys­mi­nis­te­ri Marek Krajčí määräsi tämän hä­tä­kei­non koe­käyt­töön kuudeksi kuu­kau­dek­si.

Slovakian ter­veys­mi­nis­te­riön päätös 27.1.21 hyväksyä Iver­mec­tin 6kk käyttöön Covid-19:n hoidossa (google­kään­tä­jäl­lä luet­ta­vis­sa)

Katson Slovakian tar­tun­ta­käy­riä. Ne näyttävät kään­ty­neen laskuun kuukauden tai kaksi lääkkeen käyt­töön­o­ton jälkeen ja ovat sittemmin jääneet lähelle nollaa. Tie­ten­kään tämä ei todista kausa­li­tee­tis­ta ja kriit­ti­nen silmä sanoisi aivan oikein, että aallot aina laskevat ja syy voi olla jokin toinenkin, mutta ilmiön tois­tu­vuus etenkin Intian osa­val­tiois­sa antaa mie­les­tä­ni aihetta epäillä iver­mek­tii­nin käyttöä yhdeksi vai­kut­ta­vak­si tekijäksi. Näissä maissa seuraavaa aaltoa ei myöskään yleensä tule.

FLCCC on kerännyt si­vuil­leen asiasta runsaasti dataa.

Kaikesta näkemästäni alkaa hahmottua kuva kahdesta erilaisesta suhtautumisesta lääketieteeseen. Kolmansissa maissa kokeillaan, lännessä tutkitaan. Kummallakin tavalla on varmasti omat etunsa.

Näen ar­tik­ke­leis­sa sekä podcas­teis­sa runsaasti myös iver­mek­tii­nil­le skeptisen lää­kä­ri­kun­nan kri­tiik­kiä. Heidän ar­gu­ment­tin­sa on aina se, ettei iver­mek­tii­niä ole tutkittu tarpeeksi ja haitoista ei tiedetä — tarvitaan suuri Ran­do­mized Cont­rol­led Trial.

Aina näin ei ole ollut. Tämän linkin lyhyessä videossa Tohtori David E Scheim kertoo iver­mek­tii­nin laajasta käytöstä Perussa, sekä kertoo osuvasti ver­tauk­sen siitä miten pe­nis­si­lii­ni otettiin pi­kai­ses­ti käyttöön toisessa maa­il­man­so­das­sa ilman suuria RCT tut­ki­muk­sia.

Pandemia näyttäisi jakaneen maailman lää­kä­ri­kun­nan kahteen ryhmään. Niihin, jotka käärivät hihat ja ryhtyvät sodan kal­tai­ses­sa ti­lan­tees­sa toimiin, sekä niihin jotka avaavat oh­je­kir­jan, toteavat sen kyseisen ongelman suhteen tyhjäksi ja jäävät odot­ta­maan li­sä­oh­jei­ta ylemmiltä portailta.

Tämä kes­kus­te­lu Tohtori Pierre Koryn ja iver­mek­tii­nil­le skeptisen lääkärin tri Ebony Hiltonin kanssa kuvaa näiden kahden suh­tau­tu­mis­ta­van eroa.

Iver­mek­tii­ni mediassa — Ihmelääke! Matolääke! käär­me­öl­jy!

Olen yhä häm­men­ty­neem­pi. Koskaan en ole nähnyt samasta asiasta niin paljon ja niin täysin vas­tak­kais­ta tietoa.

Erotan uutisia lu­kies­sa­ni selvän kaavan. Mitä ar­vos­te­tum­pi ja suurempi tie­to­läh­de on, sitä herkemmin se tuomitsee iver­mek­tii­nin toi­mi­mat­to­mak­si ja “ky­see­na­lai­sek­si”, “sa­la­liit­to­teo­ree­ti­koi­den” turhaksi toivoksi ja “ih­me­lääk­keek­si”, jonka käyttö saattaa olla jopa vaa­ral­lis­ta. Iver­mek­tii­niä verrataan myös ali­tui­seen Donald Trumpin käyt­tä­mään hydrok­siklo­ro­kii­niin, joka tut­ki­mus­ten mukaan myös toimii Covid-taudin hoidossa, tosin ei iver­mek­tii­nin ve­roi­ses­ti.

Läntinen media kutsuu iver­mek­tii­niä harvoin nobel-pal­ki­tuk­si anti-vi­raa­li­sek­si ja tur­val­li­sek­si lääk­keek­si, sen sijaan se on uutisissa aina lääke täiden hoitoon tai eläinten ma­dot­ta­mi­seen. Kumpikin on totta, mutta miksi läntinen media puhuu jäl­kim­mäi­ses­tä ja muu maailma en­sim­mäi­ses­tä vaih­toeh­dos­ta?

Uskokaa asian­tun­ti­joi­hin, on median viesti, iver­mek­tii­niä ei ole tarpeeksi tutkittu ja sen käyttö on siksi vaa­ral­lis­ta.

Minä uskon asian­tun­ti­joi­hin ja juuri siksi olen tässä asiassa yhä häm­men­ty­neem­pi.

Läntisen median ar­tik­ke­lit alkavat järkyttää luot­ta­mus­ta­ni tie­tee­seen, joten turvaudun jälleen THL:n ar­tik­ke­liin. Onhan se jo aiemmin opastanut minut va­kuut­ta­vien asian­tun­ti­joi­den ja to­dis­tei­den äärelle:

Millaista on tieteellinen tieto?

… Tiede perustuu jatkuvaan testaamiseen ja korjaamiseen. Kritiikin ja uusien havaintojen pohjalta tehdään uusia kokeita ja tutkimuksia. Näin käsitys tutkimuksen kohteista paranee ja tarkentuu jatkuvasti. Yksittäinen tutkimustulos ei vielä riitä tieteellisten johtopäätösten tekemiseen…

Tieteellinen tieto ei siis ole mielipidekysymys. Valeuutisen, huhun tai salaliittoteorian tunnistaa siitä, että se ei kestä aitoa kriittistä tarkastelua.

Kiitos THL, olin jo me­net­tä­mäs­sä luot­ta­muk­se­ni tie­tee­seen luettuani läntistä mediaa.

Juuri ky­sei­sel­lä tavalla maa­il­man­laa­jui­ses­ti iver­mek­tii­niä tutkineet lääkärit toimivat. He pitävät kon­fe­rens­se­ja, joissa vaihtavat tut­ki­mus­tie­to­jaan. He ovat yh­dis­tä­neet tut­ki­mus­ten­sa tiedot ja tehneet niistä meta-analyysin. He tekevät tiedettä.

Po­si­tii­vi­sia ja lupaavia tut­ki­muk­sia iver­mek­tii­nis­tä on paljon, ja kaikki tuo tieto on vapaasti löy­det­tä­vis­sä ja tar­kis­tet­ta­vis­sa.

Silti suurten me­dia­ta­lo­jen ar­tik­ke­leis­sa on häm­men­tä­vän vähän viit­tauk­sia lukuisiin po­si­tii­vi­siin tut­ki­muk­siin.

Esi­mer­kik­si seuraava ar­vos­te­tun Guar­dia­nin juttu kä­sit­te­lee yhtä ainutta egyp­ti­läis­tä Elgazzar tut­ki­mus­ta, jonka käy­tän­nöis­sä näh­tä­väs­ti aidosti on todettu ongelmia. Sellainen ei ole tavatonta. Guardian perustaa juttunsa kuitenkin hep­poi­siin läh­tei­siin. Haas­tat­te­lun kohteina on yksi lää­ke­tie­teen opis­ke­li­ja, lääkäri Austra­lias­ta ja pari muuta henkilöä. Kuitenkin laajoja po­si­tii­vi­sia tut­ki­muk­sia iver­mek­tii­nis­tä on kymmeniä ja sitä käyttäviä ar­vos­tet­tu­ja lää­kä­rei­tä sa­doit­tain. Niistä Guardian ei puhu. Juttu on siis vahvasti yk­si­puo­li­nen.

Sama pätee BBC:n juttuun lo­ka­kuul­ta 2021. Seu­raa­vas­sa youtubeen videoita tekevä Tri John Campbell paljastaa BBC:n jutun taustojen hep­poi­suu­den. Jutun taustalla käytetyn tut­ki­muk­sen tekijäksi paljastuu lää­ke­tie­teen opis­ke­li­ja, eikä tämä ole ainoa ongelma. Osaa tut­ki­muk­sis­ta ei tri Camp­bel­lin mukaan näyttäisi edes olevan olemassa. Kuivan brit­ti­huu­mo­rin ym­mär­tä­jien kannattaa katsoa Tri Camp­bel­lin videosta kohta. (3.43-4.37) 

Läntisen median juttuja iver­mek­tii­nis­tä tar­kas­tel­tua­ni alkavat suuret me­dia­ta­lot vaikuttaa mie­li­pi­tei­den vä­lit­tä­jil­tä. Sel­väs­ti­kään niiden jutut eivät kestä kriit­tis­tä tar­kas­te­lua.

Vain Aljazeera tekee poik­keuk­sen jutussaan keväältä 2021 kertoen asiat kuten ne ovat – jour­na­lis­ti­ses­ti. Kenties Aljazeera sijaitsee median kentällä jossakin en­sim­mäi­sen ja kolmannen maailman ra­ja­pin­nal­la?

yksittäinen tutkimustulos ei vielä riitä tieteellisten johtopäätösten tekemiseen… “

..kertoo THL ja on täysin oikeassa. Suuret mediat ja ter­veys­vi­ran­omai­set vai­kut­ta­vat käyttävän läh­tee­nään eri­tyi­ses­ti yhtä tiettyä tut­ki­mus­ta iver­mek­tii­nis­tä – Lopez-Medina RCT tut­ki­mus­ta.

Lopez-Medina tut­ki­muk­ses­sa iver­mek­tii­nin tehosta ei löytynyt mer­kit­tä­vää näyttöä.

Koska tämä tutkimus näyttäisi olevan muiden joukossa poikkeus, tar­kas­te­len sitä kriit­ti­ses­ti kuten THL minua neuvoo. Etsin sitä koskevaa kri­tiik­kiä ja löydän mm. tämän yli sadan lää­ke­tie­teen am­mat­ti­lai­sen avoimen kirjeen, joka kertoo kyseisen tut­ki­muk­sen olevan pahoin vää­ris­ty­nyt.

Löydän paljon tietoa siitä, että Lopez-Medina tut­ki­muk­ses­sa käy­tet­tiin nuoria ihmisiä alueella, jossa väestö käytti iver­mek­tii­niä jo valmiiksi. Luen myös väit­teis­tä, joissa kerrotaan placebo ryhmän saaneen iver­mek­tii­niä myös va­hin­gos­sa.

Tämä Lopez-Medina tutkimus on se suuri RCT tutkimus, johon media useim­mi­ten viittaa teh­des­sään jutun iver­mek­tii­nis­ta.

En tiedä, enkä tahtoisi esittää väitteitä, mutta olisi helppoa päätyä ky­sy­myk­seen:  Tehtiinkö tutkimus syö­tet­tä­väk­si medialle ja ter­veys­vi­ran­omai­sil­le?

Kaikki tämä on kovin outoa ja ih­meel­lis­tä.

Ih­mis­kun­nal­le olisi tarjolla ihmelääke pan­de­mia­pai­na­jai­sen lo­pet­ta­mi­sek­si ja me emme halua kuulla siitä?

Follow the money”

Kuka tästä hyötyy? Mieti, levittääkö väitteitä taho, joka voi hyötyä niistä poliittisesti tai kaupallisesti.

…neuvoo jälleen THL.

Sekä FLCCC että Bird järjestö kerää lah­joi­tuk­sin rahaa toi­min­taan­sa. Mutta niin tekevät kaikki voittoa ta­voit­te­le­mat­to­mat kan­sa­lais­jär­jes­töt. Nämä järjestöt eivät myy lääkettä vaikka an­ta­vat­kin neuvoja lää­kä­reis­tä jotka myöntävät reseptejä. En osaa nähdä sitä ta­lou­del­lis­ta hyötyä, jota iver­mek­tii­niä ajavat lääkärit saisivat. Enem­män­kin iver­mek­tii­nin käytön puo­les­ta­pu­hu­jil­le näyttäisi seuraavan stressin ohella ta­lou­del­li­sia me­ne­tyk­siä. Monet kertovat jou­tu­neen­sa eroamaan työ­pai­koil­taan.

Sitten satun katsomaan Lopez-Medina tut­ki­muk­sen Conflict of interests lause­ket­ta.

Check!

Conflict of Interest Disclosures: Dr López-Medina reported receiving grants from Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline, and Janssen and personal fees from Sanofi Pasteur during the conduct of the study. Dr López reported receiving grants from Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline, and Janssen and personal fees from Sanofi Pasteur during the conduct of the study. Dr Oñate reported receiving grants from Janssen and personal fees from MerckSharp & Dohme and Gilead outside the submitted work. Dr Torres reported receiving nonfinancial support from Tecnoquímicas unrelated to this project during the conduct of the study. No other disclosures were reported.

Vastaavan pituista listaa en ole löytänyt muista lu­kui­sis­ta iver­mek­tii­niä kos­ke­neis­ta tut­ki­muk­sis­ta. Yhdelle tut­ki­jal­le hen­ki­lö­koh­tais­ta ra­hal­lis­ta avustusta näkyy jakaneen myös entinen iver­mek­tii­nin patentin haltija Merck.

Ja siitä muis­tan­kin toivoa he­rät­tä­vän uutisen Merck yhtiön val­mis­ta­mas­ta Mol­nu­pi­ra­vir-pil­le­ris­tä.

Merckin uusi pilleri on saanut tuo­tan­toon USA:n ve­ron­mak­sa­jien ra­hoi­tus­ta 1,2 miljardia dollaria. Yhden pillerin hinnaksi muo­dos­tui­si noin 700 dollaria. Monet tiedot kertovat Merckin aikovan myydä pil­le­ri­ään 40 ker­tai­seen hintaan tuo­tan­to­kus­tan­nuk­siin verraten.

Lukuisia muitakin lää­ke­tuot­tei­ta koronaan on val­mis­teil­la ympäri maailman. Ne saavat runsaasti ra­hoi­tus­ta val­tioil­ta. Onhan kan­sa­lais­ten terveys tärkeää.

Ro­kot­tei­den val­mis­ta­ja Pfizerkin on sitä mieltä, että myös pil­le­rei­tä tarvitaan ro­kot­tei­den lisäksi. Edellisen ar­tik­ke­lin mukaan Pfizer on niin varma pil­le­ris­tään, että uskaltaa aloittaa tuotannon jo ennen kliinisiä kokeita.

Merckin entinen lem­pi­lap­si iver­mek­tii­ni maksaa noin 50 senttiä pilleri. Kliinisiä kokeita on kymmeniä ja teho voi­mak­kaam­pi kuin edel­lis­ten tuot­tei­den. Silti WHO ja FDA kieltävät iver­mek­tii­nin käytön.

En tiedä miksi. En ole ta­lous­tie­tei­li­jä. Olen vain väsynyt totuutta etsivä kan­sa­lai­nen.

Elokuussa 2021 tohtori Anthony Fauci puhui toi­vo­van­sa lää­keyh­tiöi­den ke­hit­tä­vän myös pillerin koronan hoitoon.

Onneksi FLCCC:n lääkärit Paul Marik ja Peter Kory osaavat repiä asiasta huumoria.

Antaudun hetkeksi sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kok­si ja spekuloin hieman.

Suurille lää­keyh­tiöl­le iver­mek­tii­niä koskevan di­sin­for­maa­tion le­vit­tä­mi­sen voisi ajatella tuottavan paljonkin kau­pal­lis­ta hyötyä, kuten Pfizer yhtiön mil­jar­di­luo­kan voitot. Jos iver­mek­tii­niä käy­tet­täi­siin maa­il­man­laa­jui­ses­ti, jäisi suuri osa näistä uusista lääk­keis­tä myymättä ja varmasti osa ro­kot­teis­ta­kin.

Tietenkin tämä on hypoteesi. Vain kausa­li­teet­ti, ei kor­re­laa­tio. Kuten ovat suhteet myös tar­tun­ta­käy­ris­tä ja iver­mek­tii­nin käytöstä eri maissa. Niistä kriitikot väittävät, etteivät ne kerro lääkkeen tehosta mitään.

Lopulta törmään kum­mal­li­seen uutiseen.

Suomessa, Tur­ku­lai­nen The­ra­peu­tica Borealis kehittää ne­nä­su­mu­tet­ta covidiin joka sisältää — iver­mek­tii­niä.

“Lääkkeen vaikuttavat aineet ovat aprotiniini, hydroksiklorokiini ja ivermektiini, jotka ovat ennestään tunnettuja aineita, mutta nyt kehitetyssä lääkkeessä niitä käytetään uudella tavalla. — Lääkkeen etuina ovat, että aineet ovat ennestään tunnettuja, se on edullinen ja helppokäyttöinen. Tavoitteena on saada sumute itsehoitolääkkeeksi, kertoo Kalervo Väänänen.”

Olen yhä enemmän ymmälläni. Mikä on totta? Senhän ei pitänyt… toimia?  En tiedä. Enhän minä ole asian­tun­ti­ja. Miksi iver­mek­tii­ni toimisi ne­nä­su­mut­tees­sa mutta ei pillerinä?

Sitten törmään tietoon, että Medincell-niminen yhtiö Ranskassa kehittää ruiskeena an­net­ta­vaa iver­mek­tii­niin pe­rus­tu­vaa lääkettä koronaan.

Ne­nä­su­mut­tee­na tai ruiskeena iver­mek­tii­ni on siis tur­val­li­nen ihmiselle, mutta pillerinä ei?

Nyt alkaa tuntua siltä, että kaikki on mah­dol­lis­ta.

Vetäydyn jälleen suo­ma­lai­sel­le mu­ka­vuusa­lu­eel­le­ni ja katson THL:n si­vus­tol­ta, tie­de­tään­kö siellä iver­mek­tii­ni lääk­kees­tä mitään.

Kirjoitan ha­ku­kent­tään sanat iver­mec­tin ja iver­mek­tii­ni.

Tuloksia nolla.

Suo­ma­lai­nen ter­veys­vi­ran­omai­nen ei tiedä tästä pe­las­ta­vas­ta lääk­kees­tä mitään. Ja kuitenkin sen tehosta on mainittu val­tio­neu­vos­ton pa­pe­reis­sa syksyllä 2020 ja internet on pul­lol­laan tut­ki­muk­sia.

WTF?!

ONKO THL MUKANA IL­LU­MI­NAA­TIS­SA?!?

  • Tunnen yhä enemmän olevani kuin sa­la­liit­toe­lo­ku­vas­sa. Mieleen nousee väistämättä arveluttavia kysymyksiä. Estääkö illuminaatti meiltä salaisen tiedon henkemme pelastamiseksi?  Onko Qanon oikeassa? Onko rokote pedon merkki?

Vit­si­vit­si;)

Alan ymmärtää, miten juuri tässä vaiheessa ihminen putoaa Qanon ka­nin­ko­loon ja alkaa nähdä Bill Gatesin viekkaan hymyn to­dis­tee­na ro­kot­tees­ta bioaseena.

Ymmärrän myös sen, miten suuri on tässä vaiheessa houkutus luovuttaa ja tyytyä uskomaan iver­mek­tii­nin tarinan olevan jon­kin­lai­nen huijaus tai ka­saan­tu­nut har­ha­luu­lo.

Vaikeinta on jatkaa tut­ki­mus­ta ja yrittää ymmärtää, mistä tässä todella on kysymys.

Aina epäuskon iskiessä katson seuraavan Onion sketsin:

Onion: Here’s Why You’re Wrong

Phew…

Onion sketsi muis­tut­taa minua siitä, että voin olla väärässä. Mutta ennen kaikkea se muis­tut­taa siitä, että myös suuri vi­ral­li­nen ja “uskottava” tie­to­läh­de voi olla väärässä.

Mie­li­ku­vi­tus on kak­si­te­räi­nen miekka

Einstein kuvitteli itsensä rat­sas­ta­maan va­lon­sä­teel­lä. Siitä syntynyt ajatus mullisti maa­il­mam­me ja synnytti suh­teel­li­suus­teo­rian.

Mie­li­ku­vi­tus luo fan­t­asioi­ta yh­dis­te­le­mäl­lä faktoja toisiinsa. Siksi mie­li­ku­vi­tus on tar­peel­li­nen myös toden sel­vit­tä­mi­ses­sä. Harmailla alueilla ja puut­teel­li­sen tiedon turvin on us­kal­let­ta­va tehdä oletuksia ja katsoa mihin ne vievät.

Niin toimii myös tiede, hy­po­tee­sien ja ereh­dys­ten kautta.

Mie­li­ku­vi­tus voi kuitenkin viedä myös hulluihin fan­t­asioi­hin. Siksi mie­li­ku­vi­tus tarvitsee ka­ve­rik­seen harkinnan ja terveen järjen joka  tarkastaa mie­li­ku­vi­tuk­sen tuotteet, sekä jyvittää ne var­tee­no­tet­ta­viin ja silkkaan viih­tee­seen.

Palaan takaisin Slo­va­ki­aan.

Huomaan tar­tun­ta­käy­rien tuon kuuden kuukauden iver­mek­tii­nin koeajan lop­pu­mi­sen jälkeen olevan jälleen hie­noi­ses­sa nousussa. Ajattelen asiaa kausa­li­tee­tin kautta. Onko iver­mek­tii­nin käyttö Slo­va­kis­sa sitten loppunut? En löydä kokeilun päät­ty­mi­ses­tä juuri mitään uutisia. En enää myöskään po­si­tii­vi­sia uutisia.

Keväällä Slo­va­kias­sa sellaisia näkyi runsaasti, mutta syksyllä näkyy seu­raa­van­kal­tai­sia otsikoita:

6.8.2021 Startitup: Toinen tutkimus vahvistaa, että Iver­mek­tii­ni ei pelasta ih­mis­hen­kiä: sen vaikutus on lu­me­ta­sol­la

Jutussa mainitaan tämä 28.7. 2021 tehty Cochranen tutkimus.

Verk­ko­si­vuil­laan Cochrane kertoo tuot­ta­van­sa parasta mah­dol­lis­ta ja luo­tet­ta­vin­ta lää­ke­tie­teel­lis­tä tietoa. Mutta kuten THL neuvoo, fak­tatar­kas­tan jutun.

Katson tut­ki­mus­ta ja sen lähteitä niin kriit­ti­ses­ti kuin osaan. Voin olla väärässä, mutta ver­rat­tu­na näkemääni FLCCC:n työhön tutkimus vaikuttaa laihalta. Cochrane näyttäisi selanneen va­li­koi­vas­ti olemassa olevat tiedot lävitse ja tuo­min­neen lääkkeen. Ym­mär­ret­tyä­ni mitä aiemman Lopez-Medina tut­ki­muk­sen kanssa tapahtui, ei tämä vaikuta enää ihmeeltä.

Cochrane saa kri­tiik­kiä työnsä laadusta BMJ jul­kai­sus­sa.

Kri­tii­kis­tä huo­li­mat­ta Cochranen tut­ki­mus­ta on kuitenkin luettu myös Suomessa:

4.8.2021 Lää­kä­ri­leh­ti: iver­mek­tii­nin-lupaukset-mu­ren­tu­vat

Eihän se ihme ole, kertoohan ar­vos­tet­tu Cochrane verk­ko­si­vuil­laan pyr­ki­vän­sä tuot­ta­maan luo­tet­ta­vaa tietoa ja kan­nus­ta­van­sa sen käyt­tä­mi­seen.

Tarina alkaa haista yhä enemmän. Miksi lää­kä­ri­leh­ti ei fak­tatar­kis­ta tietojaan THL:n ohjeiden mu­kai­ses­ti ja luottaa kuitenkin vain yhteen Cochranen läh­tee­seen?

Huomaan saman ilmiön muissakin maissa. Siellä, missä iver­mek­tii­nin käyttö kasvaa pai­kal­lis­ten vi­ran­omais­ten toimesta, seuraa aina vastustus yl­hääl­tä­päin. Suuret mediat viit­taa­vat jär­jes­tään vain ne­ga­tii­vi­siin tut­ki­muk­siin iver­mek­tii­nis­tä, vaikka nämä tut­ki­muk­set ovat suuresta massasta pieni vä­hem­mis­tö.

Vi­ral­li­sis­ta vi­ral­li­sim­mat tahot kieltävät iver­mek­tii­nin käytön covidin hoidossa.

Yh­dys­val­to­jen FDA kieltää iver­mek­tii­nin käytön. Myös Iver­mec­ti­nin entinen pa­ten­tin­hal­ti­ja MERCK(joka rahoitti myös Lopez-Medina tut­ki­mus­ta) kieltää ai­em­min­tur­val­li­se­na pitämänsä lääkkeen, julistaen sen vaa­ral­li­sek­si ja so­pi­mat­to­mak­si Covidin hoitoon.

Seu­raa­vas­sa videossa (5.2.2021)

WHO:n tohtorit Maria Van Kerkhove ja Soumya Swa­mi­nat­han

kier­te­le­vät ja kaar­te­le­vat kysymystä iver­mek­tii­nis­tä. He vä­hät­te­le­vät tut­ki­mus­ten määrää ja kertovat, ettei iver­mek­tii­niä ole otettu mukaan WHO:n so­li­da­ri­ty ohjelmaan jossa etsitään maa­il­man­laa­jui­ses­ti hoitoja koronaan. Syytä tälle he eivät osaa kovin tarkasti kertoa.

Suuren median uutiset käyvät yhä mie­li­puo­li­sem­mik­si. Aiemmin ar­vos­ta­ma­ni MSNBC tuntuu nyt suoltavan mi­sin­for­maa­tio­ta.

Ja ennen mie­li­puo­li­si­na pitäväni mediat alkavat nyt olla niitä, joista löytyy se asial­li­sin tieto.

Maailma tuntuu kääntyvän ylö­sa­lai­sin.

Kun suuret auk­to­ri­tee­tit kertovat toista tarinaa, kuin itse uskoo todeksi, alkaa maa­il­man­ku­va järkkyä.

Onko jossakin todella se pahojen ihmisten pyöreän pöydän sa­la­liit­to?

En tiedä. En istu pyöreissä pöydissä. Istun vain tie­to­ko­nee­ni äärellä edessäni Duck­Duck­Go, THL:n ohjeet sekä huu­mo­ri­ka­na­va Onionin antama viisas ymmärrys siitä, että kaikki voivat olla väärässä.

Mutta onneksi en ole yksin. Intiassa minulla on seuranani yli miljardi sa­la­liit­to­teo­ree­tik­ko­ys­tä­vää.

Intia

Intiassa useiden osa­val­tioi­den ter­veys­vi­ran­omai­set ovat ottaneet iver­mek­tii­nin käyttöön me­nes­tyk­sel­lä vastoin WHO:n ohjeita. WHO on yrittänyt painostaa Intian vi­ran­omai­sia lo­pet­ta­maan iver­mek­tii­nin käytön ja lopulta in­tia­lai­set ovat suut­tu­neet.

Indian Bar As­socia­tion, Intian la­ki­mies­ten liitto, on vienyt WHO:n korkean vir­ka­mie­hen oikeuteen lää­ke­tie­teel­li­sen di­sin­for­maa­tion le­vit­tä­mi­ses­tä. Swa­mi­nat­han on in­tia­lai­nen ja häntä syytetään jopa kuo­le­man­tuo­mioon joh­ta­vis­ta ri­kok­sis­ta.

Seu­raa­vas­sa kes­kus­te­lus­sa in­tia­lai­nen Bar as­socia­tio­nin lakimies, advocat Dipali Ojha, kertoo tarkemmin. Mukana myös hyvä kuvaus Intian ti­lan­tees­ta. Kohta 0157–0700.

Voin olla väärässä siitä miten jour­na­lis­min kuuluisi toimia, mutta minusta on erikoista, ettei tämä ole ollut uu­tis­kyn­nys­tä ylittävä juttu suurissa medioissa Eu­roo­pas­sa­kin?

Vaikuttaa siltä, että iver­mek­tii­nin tehoa todella sen­su­roi­daan WHO:n taholta. Ja sen ym­mär­ret­tyä­ni, alan ymmärtää miten tämä uskomaton “sa­la­liit­to­teo­ria” todella on mah­dol­li­nen.

Soppa on haiseva, paksu sekä kitkerä ja sen aineksia ovat:

  • Politiikan polarisoituminen ja median lukkiutunut paniikkinarratiivi.
  • Sensuuri sekä salaliittoteoria sana itse. 
  • Auktoriteetin pelko  
  • Virallisen tiedon ravintoketju.

Po­li­tii­kan po­la­ri­soi­tu­mi­nen ja median luk­kiu­tu­nut pa­niik­ki­nar­ra­tii­vi.

Iver­mek­tii­nin po­li­ti­soi­tu­mi­seen uskon yhden suuren ja oranssin syyn olevan Trump ja hydroxych­lo­roqui­ne.

Uskon Trumpin hydrok­siklo­ro­kii­nin uhmakkaan käytön syn­nyt­tä­neen yhä yk­sin­ker­tais­tu­vaan mediaamme lap­sel­li­sen nar­ra­tii­vin:

Trump on paha. Trump syö lääkettä koronan hoitoon. Siis. Lääk­kei­den käyttö + koronan hoito = paha.

Nyt median sel­käy­din­reak­tio iver­mek­tii­niin on yk­sin­ker­tai­nen nar­ra­tii­vi — “Yk­sin­ker­tai­nen Trumpisti ja sa­la­liit­to­teo­ree­tik­ko syö hädissään hevosen ma­to­lää­ket­tä, heh-heh ja face-palm.”

Tällä hetkellä totuus iver­mek­tii­nis­tä näyttää kuitenkin puskevan väkisin läpi, kuten totuuden luon­tee­seen aina kuuluu. Kohtalo näyttää valinneen muu­rin­mur­ta­jak­si podcaster Joe Roganin. Covid tartunnan saatuaan hän kertoi käyt­tä­neen­sä iver­mek­tii­niä. Silloin koko läntisen maailman media hyökkäsi hye­na­lau­man tavoin häntä pilk­kaa­maan, levittäen mie­li­ku­vaa hölmöstä hevosten ma­do­tus­lääk­keen mus­sut­ta­jas­ta. Myös Suomessa uu­ti­soi­tiin samaan po­li­ti­soi­tuun tapaan val­heel­li­ses­ti vaa­ral­li­ses­ta lääk­kees­tä.

Iver­mek­tii­ni voisi tappaa ihmisen vain nau­ret­ta­van suurena annoksena. Ei kukaan sellaista syö. Miksi mediamme toimii näin? Koska se on luk­kiu­tu­nut nar­ra­tii­viin siitä mikä on hyvää ja oikein.

Joe Rogan + lääke covidiin = paha. Publish Story.

Joe Rogan lääkitsi itseään ja selvisi taudista helposti parissa päivässä. Nyt hän syyttää CNN kanavaa va­leh­te­lus­ta. Tietenkin hän käytti lää­kä­ril­tä re­sep­til­lä saamaansa ihmisille tar­koi­tet­tua versiota sekä muita te­hok­kai­ta lääkkeitä. Ei Joe Rogan ole tyhmä, vaikka usein kutsuukin itseään il­mai­sul­la “meathead”

Muuten, kuten muistamme, myös Trumpin ja Bol­so­na­ron syömä ma­la­ria­lää­ke hydrok­siklo­ro­kii­ni on toimiva lääke Covid-19 taudin hoidossa ja mukana tur­ku­lai­sen The­ra­peu­tica Bo­rea­lik­sen ne­nä­su­mu­te­re­sep­tis­sä.

Sensuuri ja “sa­la­liit­to­teo­ria”

Sensuuri luo sa­la­liit­to­teo­rian ja sa­la­liit­to­teo­ria sensuurin

Englannin kielen cons­pi­racy viittaa juo­nit­te­luun. To conspire.

Suomen kielen “sa­la­liit­to­teo­ria” tuo mieleen miehet kaa­vuis­saan pyöreän pöydän äärellä suuren linnan kel­la­ris­sa. Se kuulostaa hassulta ja sel­lai­ses­ta puhuvat ihmiset ovat siksi epäi­lyt­tä­viä.

Sana “sa­la­liit­to” itsessään saa ta­val­li­sen ihmisen vie­ras­ta­maan kaikkea mitä siihen liittyy. Siksi sa­la­liit­to sanan liit­tä­mi­nen mihin tahansa ajaa asian mar­gi­naa­liin ja katkaisee vä­lit­tö­mäs­ti ana­lyyt­ti­sen ajattelun. Olen nähnyt monen ihmisen naaman vääntyvän kummaan irveeseen pu­hues­sa­ni heille iver­mek­tii­nis­tä. Aihetta he väistävät heti.

Aja­tel­laan­pa asiaa hetki ilman sa­la­lii­ton ja po­li­ti­soin­nin leimaa.

Siinä faktassa, että maa­il­mas­sam­me sattuukin olemaan jo valmiina halpa lääke koronaan, ei pitäisi olla mitään ih­meel­lis­tä tai salaista. Nor­maa­li­ti­lan­tees­sa sel­lai­ses­ta tiedosta olisi kuka tahansa in­nois­saan ja haluaisi tietää lisää. Mutta sa­la­liit­to­teo­ria sanan saas­tu­tet­tua iver­mek­tii­nin tarinan, ei kun­nol­li­nen ihminen halua siitä kuulla.

Seu­raa­vas­sa Tohtori Pierre Koryn puhuu sen­suu­ris­ta. (Kohdassa 1639- 1812)

Olen tohtori Pierre Koryn kanssa samaa mieltä. Jos kah­lit­sem­me ute­liai­suut­tam­me sen­suu­ril­la, näivettyy tieteemme ja mah­dol­li­suu­tem­me ratkaista niitä vakavia ongelmia joiden kanssa ih­mis­kun­ta nyt kamp­pai­lee.

Ja juuri näin on nyt käymässä.

Iver­mek­tii­nin käyttöä tukevat lukuisat huip­pu­ta­son lääkärit ovat ajau­tu­neet tut­ki­mus­lai­tok­sis­ta youtubeen. Sielläkin he joutuvat sen­su­roin­nin kohteeksi. Videoita pois­te­taan jos niissä mainitaan kielletty “i” sana. Tra­gi­koo­mi­ses­ti podcas­te­rit ja ar­vos­te­tut lääkärit joutuvat käyt­tä­mään kier­toil­mauk­sia al­go­rit­me­ja väis­tääk­seen. Moni on jo siirtynyt mm. Odysee.comiin joka yh­dis­te­tään “alt-right” laariin.

Median seu­raa­ji­na ihmiset ovat ja­kau­tu­mas­sa ns. val­ta­me­dian seu­raa­jiin sekä podcas­tien ja muun vaih­toeh­toi­sen median seu­raa­jiin.

Podcas­tien ja “vaih­toeh­toi­sen” median myötä koen kä­si­tyk­se­ni maa­il­mas­ta avar­tu­neen ja va­lais­tu­neen monin tavoin. On tärkeää, ettei podcas­teis­sa väistellä tai sen­su­roi­da vaikeita, kiis­ta­na­lai­sia jopa hul­lu­ja­kin aiheita.

Tahdon itse päättää sen mihin luotan. Ymmärrän, että tiedon “luomu” kentällä vastuu on kuu­li­jal­la ja faktojen tar­kas­ta­mi­nen on erin­omai­sen tärkeää. Mutta sen­su­roi­dus­sa ym­pä­ris­tös­sä kriit­tis­tä ajattelua on vaikea oppia. Sitähän ei silloin edes tarvita?

Elämme todella kuin kes­kiai­kai­sen synkkiä hetkiä. Par­haim­mat kes­kus­te­lut sekä aja­tus­ten­vaih­dot lää­ke­tie­tees­tä ovat ajojahdin alla kuin in­kvi­si­tion aikana.

Näin on käynyt mm. Bret Weins­tei­nil­le ja Heather Hay­ne­sil­le, jotka joutuivat eroamaan toi­mes­taan Evergreen collegen opet­ta­ji­na. Iver­mek­tii­nis­tä ak­tii­vi­ses­ti puhunutta evo­luu­tio­bio­lo­gi­pa­ris­kun­taa pidetään nyt “alt-right” sa­la­liit­to­teo­ree­tik­koi­na, vaikka he kertovat olevansa li­be­raa­le­ja va­sem­mis­toon kal­lis­tu­via ihmisiä. Nyt he elättävät itseään pitämällä Dark Horse podcastia, tuota ohjelmaa, joka tutus­tut­ti minut alunperin iver­mek­tii­nin tarinaan.

Ilman näitä sensuurin väistäjiä ja “val­ta­me­dian” sivulla puhujia, tuskin itsekään tietäisin tästä asiasta. Ja ilman us­kal­lus­ta ottaa sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kon leiman otsaani, en olisi kyennyt tekemään tätä tut­ki­mus­ta.

Auk­to­ri­tee­tin pelko

Koronaan liittyviä asioita poh­dit­taes­sa liikkuu ihon alla paljon jän­nit­tei­tä. Oma henki, ajatus tun­te­mat­to­mis­ta aineista ihon alla ja vastuu toisten hengestä ja ter­vey­des­tä. Sellaisen paineen alla on hyvin vaikeata ajatella neut­raa­lis­ti.

Kuo­le­man­pel­ko ajaa ihmiset hakemaan turvaa ja toinen pelon alalaji, auk­to­ri­tee­tin pelko selkeitä yk­sin­ker­tai­sia rat­kai­su­ja. Tämä on johtanut mie­let­tö­mään ryh­mä­ajat­te­luun po­liit­ti­sel­la tasolla. Vaikka on yhä selvemmin käymässä ilmi, etteivät pelkät ro­ko­tuk­set lopeta tätä pandemiaa, tarrautuu yh­teis­kun­ta edelleen aja­tuk­seen kaikkien ro­kot­ta­mi­ses­ta. Ro­kot­tei­den to­del­li­sis­ta hait­ta­vai­ku­tuk­sis­ta ei voi puhua neut­raa­lis­ti ja siksi epäluulo ja epä­luot­ta­mus kasvaa.

Mikä tahansa ajatus ro­kot­tei­den lisäksi, kuten en­nal­taeh­käi­se­vä lääkitys iver­mek­tii­nil­lä, D-vi­ta­mii­nin käyttö tai silkka hyvän terveyden ylläpito, ovat “anti-vax” tai “alt-right”.

Pelko saa minut epäi­le­mään omaa tervettä ja ra­tio­naa­lis­ta ajat­te­lu­kykyä­ni. Tunnen pelon paineen kehossani kun kirjoitan tätä tekstiä, vaikka järkeni sanoo, että puhun vain siitä mikä on totta ja hyö­dyl­lis­tä, eikä siinä ei pitäisi olla mitään pe­lät­tä­vää.

En pelkää ro­kot­tei­ta enkä tautia, mutta pelkään suuren valheen nostamaa il­ma­pii­riä. Pelkään, että pelko vie meidät kohti sellaista kah­tia­ja­koa, ettemme enää ole kykeneviä hoitamaan vielä koronaa suurempia pla­neet­tam­me ongelmia. Pelkään riitaista, ky­räi­le­vää, vihaista ja hullua, synkän pimeää ja omalla ty­pe­ryy­del­läm­me luotua apo­ka­lyp­tis­ta maailmaa joka jakaa ihmiset meihin sekä “niihin”ih­mi­sar­von vas­tai­si­ne ko­ro­na­pas­sei­neen.

Viimeinen mah­dot­to­mal­ta tuntuva kysymys luuraa edelleen mie­les­sä­ni. Se on se tyy­pil­li­nen sa­la­liit­to­ky­sy­mys:

Kuinka niin valtava määrä ihmisiä voisi va­leh­del­la näin suuresta asiasta?

Poh­dit­tua­ni asiaa pitkään uskon ym­mär­tä­vä­ni, miten tämä suurelta sa­la­lii­tol­ta vai­kut­ta­va kuvio on mah­dol­li­nen — ihmisten ei tarvitse tie­toi­ses­ti va­leh­del­la, vain uskoa siihen mikä on “oikein” ja olla sellaisia mitä ihmiset luon­nos­taan ovat.

Ongelma on:

Vi­ral­li­sen tiedon ra­vin­to­ket­ju

Kehitin termin ku­va­tak­se­ni ilmiötä, joka mah­dol­lis­taa tämän mie­li­puo­li­sen, ih­mis­hen­kiä maksavan ja kär­si­mys­tä tuottavan tilanteen.

Vi­ral­li­sen tiedon ra­vin­to­ket­jus­sa ravinto on tietoa. Toisin kuin bio­lo­gi­ses­sa ra­vin­to­ket­jus­sa, tieto kulkee tässä ra­vin­to­ket­jus­sa ylhäältä alaspäin, kan­sal­li­sia vi­ran­omai­sia ja suuria me­dia­ta­lo­ja sekä pai­kal­li­sem­pia medioita pitkin alas kohti meitä, kan­sa­lai­sia, plank­to­nia, jotka tiedon suut ja silmät auki pu­rek­sim­me.

Vi­ral­li­sen tiedon ra­vin­to­ket­jus­sa tiedon to­den­mu­kai­suu­den ar­vioin­nis­sa ja “vi­ral­lis­ta­mi­ses­sa” viimeisin ja tärkein tuomari on aina suuri ja “vi­ral­li­nen” ins­ti­tuu­tio kuten WHO, Nih, THL, EMA, Cochrane, Reuters, BBC, HS, YLE, jne…

Jokaisen ins­ti­tuu­tion on tärkeää säilyttää luot­ta­muk­sen­sa. Siksi jokainen media ja ins­ti­tuu­tio hankkii ja tarkistaa tietonsa toiselta luo­tet­ta­val­ta in­si­tuu­tiol­ta. Ollakseen luo­tet­ta­va, ins­ti­tuu­tion, kuten Cochranen, on oltava mukana vi­ral­li­sen tiedon ra­vin­to­ket­jus­sa.

Lää­keyh­tiöi­den ra­hoit­ta­ma López-Medina RCT tutkimus on ar­vo­val­tai­nen juuri siksi, koska siinä ovat mukana ar­vo­val­tai­set yhtiöt. Ja nyt tuo tutkimus on nyt mm. EU:n ter­veys­vi­ran­omai­sen peruste iver­mek­tii­nin käytön vas­tai­sel­le suo­si­tuk­sel­le.

Pieniin kol­man­sien maiden tekemiin tut­ki­muk­siin ei luoteta koska ne eivät kuulu ra­vin­to­ket­juun. Koska niihin ei luoteta, to­dis­tei­ta ei ole, eikä sitä suurta tut­ki­mus­ta kukaan tee, koska ei ole to­dis­tei­ta.

Vi­ral­li­sen tiedon ra­vin­to­ket­jus­sa viit­tauk­set tut­ki­muk­siin on luo­tet­ta­vin­ta tehdä samoista suu­rim­mis­ta tut­ki­muk­sis­ta, joihin muutkin ovat vii­tan­neet. Hieman kuin teinien piirissä on luo­tet­ta­vin­ta digata samoja tähtiä kuin muutkin, ettei joutuisi piirin ul­ko­puo­lel­le.

Kyseessä on munakana ongelma. Outo itseään kiertävä viit­taus­ten kehä, kuin Ouroboros käärme.

Suomessa, ra­vin­to­ket­jun pohjalla, oletan THL:n tar­kis­ta­van oman vi­ral­li­sen tietonsa WHO:lta ja Euroopan ter­veys­vi­ran­omai­sil­ta. Näin ajatellen ei olekaan ihme, ettei THL:n haku vastaa kyselyyn “iver­mek­tii­ni” yhtään mitään.

Tässä vaiheessa pyydän lukijaa huo­maa­maan, että en kritisoi tätä jär­jes­tel­mää sinänsä. Vi­ral­li­sen tiedon ra­vin­to­ket­ju on hyvä ja vält­tä­mä­tön jär­jes­tel­mä meidän yh­teis­kun­nas­sam­me, sellainen kuuluu de­mo­kra­ti­aan mutta sen on toi­mit­ta­va oikein.

Tämä kes­ki­näi­seen luot­ta­muk­seen perustuva jär­jes­tel­mä suodattaa ja siivilöi tiedosta lian ja epä­puh­tau­det, eli va­le­fak­tat ja oikeat sa­la­liit­to­teo­riat. Faktojen tar­kis­ta­mi­nen ja oikean tiedon tuot­ta­mi­nen on terveen yh­teis­kun­nan tie­don­ja­ke­lun jär­jes­tel­mäl­le vält­tä­mä­tön­tä, sillä kan­sa­lai­sel­la ei ole aikaa ja kykyä tehdä sii­vi­löin­ti­työ­tä itse.

Tiedän sen, olen tehnyt tätä työtä iver­mek­tii­ni tut­ki­muk­sen kanssa lukuisia iltoja. Vain harvalla on täl­lai­seen aikaa, halua ja hölmöyttä.

Mutta, mitä tapahtuu, jos vi­ral­li­sen tiedon ra­vin­to­ket­juun pääsee väärä tieto? Tai jokin olen­nai­nen tieto pidetään siitä ul­ko­puo­lel­la se ris­ti­rii­tai­sek­si vä­rit­tä­mäl­lä? Sen kaltaisen vahingon uskon nyt ta­pah­tu­neen. Tar­koi­tuk­sel­la tai ei, sitä en tiedä, enkä voi siksi väittää mitään.

Kun vi­ral­li­sen tiedon ra­vin­to­ket­juun pääsee ylhäältä väärä tieto jostakin asiasta, ketju toimii juuri kuten sen pitääkin, eli korjaa itseään pitäen di­sin­for­maa­tion elossa.

Vi­ral­li­sen tiedon ra­vin­to­ket­jun osien, eli satojen tuhansien toi­mit­ta­jien, vir­ka­mies­ten, lääkärien, me­diayh­tiöi­den mo­de­raat­to­rei­den ja muiden asian­osais­ten, ei tarvitse tietää le­vit­tä­vän­sä di­sin­for­maa­tio­ta, sillä heidän työnsä on toistaa ylhäältä päin kul­keu­tu­vaa “vi­ral­lis­ta” tietoa, ja valtaosa heistä varmasti kokee tekevänsä hyvin ja oikein.

Pahoja ihmisiä pyöreän pöydän äärellä, illuminaattia, Truman Showta ja suurta salaliittoa ei siis tähän tarvita — tarvitaan vain hiven väärää tietoa ravintoketjun yläpäässä.

Nyt joudun astumaan isojen poikien rajujen sa­la­liit­to­teo­ria­väit­tei­den alueelle — kaikki viittaa siihen, että valheen käärme kie­mur­te­lee WHO:ssa.

Onko se tar­koi­tuk­sel­lis­ta vai ei? En voi sitä tietää. Voin spe­ku­loi­da. Ehkä WHO:n lääkärit ovat pe­lok­kai­ta oh­je­kir­jaan katsojia? Ehkä WHO:ssa vaikuttaa jollain tavoin lää­keyh­tiöi­den raha?

WHO on ter­vey­s­asiois­sa maailman suurin ja ylin auk­to­ri­teet­ti. Suurimman auk­to­ri­tee­tin kor­rup­tio­ta on vaikea uskoa todeksi. Ajatus on pelottava. Kuin oma isä pal­jas­tui­si paa­tu­neek­si ri­kol­li­sek­si. Jos ylin auk­to­ri­teet­ti, eli vas­tuun­kan­ta­ja, ei kanna vastuuta, on se kan­net­ta­va itse. Sellainen ajatus on raskas ja uskon sen olevan suurelle osalle ihmisistä yk­sin­ker­tai­ses­ti liian ikävä ajatus, jonka he tahtovat lakaista mie­les­tään pois.

Mutta mikä on pe­lot­ta­vaa, ei ole mah­do­ton­ta. Ylimmän auk­to­ri­tee­tin korruptio on aivan liian yleistä ja in­hi­mil­lis­tä.  Sellainen näyttää usein sa­la­lii­tol­ta mutta samalla se on maa­il­mas­sam­me va­li­tet­ta­van yleistä.

Wolks­va­gen yhtiön die­sel­ga­te oli yksi sa­la­liit­to. Ja muistamme miten tu­pak­ka­teol­li­suus lobbasi tie­deyh­tei­söä tilaten suotuisia tut­ki­muk­sia. Olipa meidän pienessä Suo­mes­sa­kin aivan ylimmällä tasolla, valtion tar­kas­tus­vi­ras­tos­sa, kerran lui­ker­rel­lut pieni sa­la­lii­ton tapainen.

Silti tuntuu us­ko­mat­to­mal­ta, ettei kukaan vi­ral­li­sen tiedon ra­vin­to­ket­jus­sa “herää” ja puhalla pilliin.

Mutta tarkemmin ajatellen sekään ei ole us­ko­ma­ton­ta.

Meistä suurin osa elää huo­maa­mat­taan kiin­nit­ty­nee­nä vi­ral­li­sen tiedon ra­vin­to­ket­juun. Olemme siinä kiinni us­kot­ta­vuu­del­la ja rahalla. Suuri yhtiö ja ins­ti­tuu­tio on kuin elävä olento, joka tarvitsee ravintoa. Kau­pal­li­sen ins­ti­tuu­tion ravintoa on raha. Vi­ral­li­sen ins­ti­tuu­tion ravintoa on julkinen luottamus. Ins­ti­tuu­tiot toimivat au­to­maat­ti­ses­ti  tavalla joka tähtää ravinnon, eli rahan tai luot­ta­muk­sen han­kin­taan.  Ins­ti­tuu­tion sisällä vallitsee tästä konsensus jota edes toi­mi­tus­joh­ta­ja ei voi murtaa. Siksi harva uskaltaa nousta vastaan ja sanoa valheen keskellä sitä, mikä on totta. Us­kot­ta­vuus on vi­ral­li­sen tiedon ra­vin­to­ket­jun valuuttaa ja sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kok­si lei­mau­tu­mi­nen aiheuttaa us­kot­ta­vuu­den sekä usein toi­meen­tu­lon me­ne­tyk­sen.

Siksi läntiset suuret me­dia­ta­lot eivät tee iver­mek­tii­nis­tä neut­raa­lia juttua. Ja nyt valhe on jo niin suuri, ettei juuri kukaan ins­ti­tuu­tioi­den sisällä uskalla olla se, joka valheen murtaa, vaikka moni varmasti aa­vis­taa­kin mistä on kysymys.

Siksi jopa New York Timesin jour­na­lis­ti Michael Capuzzo joutuu kir­joit­ta­maan asiasta ns. val­ta­me­dian ul­ko­puo­lel­la pienessä lehdessä. Sekä anelemaan maailman jour­na­lis­te­ja tekemään työnsä ja ra­por­toi­maan iver­mek­tii­nis­tä re­hel­li­ses­ti.

Näin on tullut to­dis­te­tuk­si, että sa­la­lii­ton takana ei olekaan pe­rin­tei­nen sa­la­liit­to.

On vain suuri soppa. Traaginen farssi.

Yksi ins­ti­tuu­tioi­den ravinnon tarpeen vuoksi luotu valhe ketjun yläpäässä, auk­to­ri­tee­tin pelko, po­li­tii­kan po­la­ri­soi­tu­mi­nen, sekä län­si­mai­sen tie­deyh­tei­sön vuosien aikana yli­mie­li­sek­si paisunut uskomus siitä, että he ovat aina oikeassa.

Suo­sit­te­li­sin siksi kaikkia tie­deyh­tei­sön jäseniä katsomaan sa­tii­ri­ka­na­va Onionin sketsin Here’s Why You’re Wrong.

Totuus.

Totuuden kerran nähtyään ei sitä voi enää poistaa mie­les­tään.

Ja totuus iver­mek­tii­nin tarinasta on mieletön.

Se on ymmärrys siitä, että meiltä on jo vuoden ajan peitetty tieto lääk­kees­tä jota löytyisi jopa suo­ma­lai­sen apteekin hyllyltä, joka on edullinen ja tut­ki­tus­ti tur­val­li­nen, joka estäisi ko­ro­na­tar­tun­to­ja, sai­raa­la­hoi­to­päi­viä sekä kuolemia mer­kit­tä­väs­ti, ja me emme ole sitä käyt­tä­neet oman kol­lek­tii­vi­sen ah­neu­tem­me, ka­pea­kat­sei­suu­tem­me sekä silkan ty­pe­ryy­tem­me tähden.

Tuon kokoinen totuus on to­del­li­nen punainen pilleri ja sitä on vaikea tu­keh­tu­mat­ta niellä.

Mutta tuon totuuden ym­mär­ret­ty­ään, tuskin kukaan voi olla eri mieltä siitä, että iver­mek­tii­ni täytyy ottaa ro­kot­tei­den lisäksi käyttöön tämän pandemian lo­pet­ta­mi­ses­sa sekä ihmisten terveyden ja hengen pe­las­ta­mi­sek­si.

Sa­la­liit­to­teo­ri­aan us­ko­neil­la ja itseään hyvän oikealla puolella pitäville sanoisin, että ereh­ty­mi­nen ja väärään tietoon uskominen ei tee ihmisestä pahaa, valheen yl­lä­pi­tä­mi­nen tekee.

Suurille me­dia­ta­loil­le sanoisin, että valheen syn­ty­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si tu­le­vai­suu­des­sa tar­vit­sem­me kaikki, vi­ral­li­sen­kin tiedon ra­vin­to­ket­jun­kin ul­ko­puo­li­set tie­don­läh­teet, käyt­tööm­me ilman sensuuria.

Tahdon kiittää THL:ää ar­tik­ke­lis­taan, jonka avulla löysin totuuden iver­mek­tii­nis­tä. Suo­sit­te­li­sin kuitenkin THL:llää tekemään seuraavan lisäyksen ar­tik­ke­liin­sa väärän tiedon tun­nis­ta­mi­ses­ta:

Jos tietolähteestä vaikuttaa puuttuvan jotakin olennaista ja sellaista, jonka olet muissa luotettaviksi todistetuissa lähteissä toistuvasti todennut oikeaksi, epäile tätä tietolähdettä.

Lopuksi vielä terveiset iver­mek­tii­nin löy­tä­jäl­tä sekä nobel-voittaja Satoshi Ōmuralta

Linkki jakamista varten: https://kanto.media/bbza

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *