Mitä jos sai­ras­tai­si koronan iver­mek­tii­niä käyt­tä­väs­sä Intiassa?

Avatar photo

BySami Antinniemi

14.11.2023 , , , , ,

Kirjoittajan esipuhe

Tämä on alunperin 18.10.2021 Älyhoi blogissa julkaistu teksti.

Syksyllä 2021 rokottamattomia painostettiin erityisen lujasti pelottelemalla heitä taudilla. Media kaivoi jokaisen nuoremman vakavasti sairastuneen esiin. Sairaaloiden täyttymisellä peloteltiin. 

Irvokasta oli, että nämä sairastuneet ihmiset olisivat saaneen avun ivermektiinistä, ja mm. Intiassa näin tehtiinkin.

Länsimaat joutuivat plandemiassa oman kolonisaationsa uhriksi.

 

Mitä jos sai­ras­tai­si koronan iver­mek­tii­niä käyt­tä­väs­sä Intiassa?

 

Kuo­pio­lai­nen per­hee­ni­sä Mika Sorsa oli kuolla koronaan pa­lat­tu­aan lomalta Es­pan­jas­ta.

Mitä olisi voinut tapahtua, jos hän olisikin per­hei­neen mat­kus­ta­nut Intiaan ja sai­ras­ta­nut koronan siellä?

Il­ta­sa­no­mien ar­tik­ke­lin mukaan Mika Sorsa alkoi yskiä verta kaksi päivää po­si­tii­vi­sen tuloksen saatuaan. Suomessa hän kävi lää­kä­ris­sä, jonka jälkeen hän odotteli vielä kaksi päivää kotonaan kunnes –

“Taisi olla perjantai, kun naamassa oli väri vaihtunut ja huulet sinersivät. Sitten soitettiin ambulanssi hakemaan, en oikein pystynyt enää liikkumaankaan, Sorsa kertoo.” IS 19.9

Intiassa Mika Sorsalle ei vält­tä­mät­tä olisi käynyt niin. Sillä Intiassa tunnutaan tietävän paremmin, miten SARS-CoV2 viruksen ai­heut­ta­ma tauti etenee. Siellä tiedetään, että taudin kulku on kat­kais­ta­va ai­kai­ses­sa vaiheessa ennen kehon im­muu­ni­jär­jes­tel­män ro­mah­ta­mis­ta, iver­mek­tii­nin ja muiden yleisten ge­nee­ris­ten lääk­kei­den sekä vi­ta­mii­nien käyttöön pe­rus­tu­val­la ko­ti­hoi­dol­la.

Intiassa Mika Sorsalle olisi jaettu heti sairauden alettua seuraavat ohjeet. Hän olisi saanut hap­pi­ta­so­mit­ta­rin sekä ohjeet sen käyt­tä­mi­seen. Samoin Mika olisi saanut si­kä­läi­sen ter­vey­den­huol­lon suun­nit­te­le­man covidin hoitoon tehdyn ko­ti­hoi­to­lää­kean­nok­sen, joka muiden lääk­kei­den ohella sisältää iver­mek­tii­niä.

Ziverdo kit
Intiassa Mika Sorsan ei kenties olisi tarvinnut yskiä verta ja hyvin suurella to­den­nä­köi­syy­del­lä häntä ei olisi tarvinnut viedä am­bu­lans­sil­la sai­raa­laan ja asettaa hen­gi­tys­ko­nee­seen.

Idän ja lännen kaksi eri to­del­li­suut­ta

Suomi elää län­si­mais­ta to­del­li­suut­ta. Täällä kai­ken­lai­nen puhe covid-19 taudin ai­kai­ses­ta tai en­nal­taeh­käi­se­väs­tä hoidosta jo ole­mas­sao­le­vin lää­ki­tyk­sin, miel­le­tään ää­rioi­keis­ton ja ro­ko­te­vas­tais­ten ihmisten sa­la­liit­to­teo­riak­si. Iver­mek­tii­ni on län­si­mai­ses­sa to­del­li­suu­des­sa hevosten matolääke.

Län­si­mai­ses­sa to­del­li­suu­des­sa uskotaan mitä WHO meille kertoo. Iver­mek­tii­nis­tä WHO kertoo, ettei se hyväksy lääkettä Covid-19 taudin hoitoon kuin klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa.

Mutta itäisessä to­del­li­suu­des­sa elävät in­tia­lai­set tuntuvat elävän sa­la­liit­to­teo­rian pauloissa. Siellä iver­mek­tii­nin tiedetään, tai uskotaan, toimivan.

Miksi Intia ei kuuntele WHO:n ohjeita ja hoitaa kan­sa­lai­si­aan hevosten ma­to­lääk­keel­lä? Eivätkö in­tia­lai­set ymmärrä parasta ja tutkittua tietoa? Ovatko in­tia­lai­set kaikki hulluja?

Niin hulluja he ovat, että ovat jopa antaneet oi­keu­del­li­sen va­roi­tuk­sen WHO:n kor­keim­man tie­de­hen­ki­löl­le lää­ke­tie­teel­li­sen di­sin­for­maa­tion le­vit­tä­mi­ses­tä iver­mek­tii­nin käyttöä vastaan.

Va­roi­tuk­sen (Legal notice) takana on Indian bar as­socia­tion (IBA)la­ki­mies­ten liitto. Verk­ko­si­vuil­laan he kertovat tähtäänsä lä­pi­nä­ky­vyy­den ja ti­li­vel­vol­li­suu­den tuomiseen Intian oi­keus­jär­jes­tel­mään, sekä lakiavun ja tiedon le­vit­tä­mi­seen la­ki­mie­hil­le sekä ta­val­li­sil­le ihmisille, heidän kamp­pail­les­saan oi­keu­des­ta.

IBA on tehnyt WHO:ta vastaan jo kaksi va­roi­tus­ta kesän 2021 aikana. Läntisen suuren median huomiota ei kui­ten­kaan ole saa­vut­ta­nut se seikka, että WHO:n huip­pu­vir­ka­mies­tä uhkaa mah­dol­li­ses­ti kuo­le­man­tuo­mioon johtava syyte omassa ko­ti­maas­saan lää­ke­tie­teel­li­sen di­sin­for­maa­tion le­vit­tä­mi­ses­tä.

Täällä WHO:ta kuun­te­le­vas­sa län­si­mai­ses­sa to­del­li­suu­des­sa tuol­lai­nen kuulostaa hullulta huhulta kau­kai­ses­ta itä­mai­ses­ta to­del­li­suu­des­ta.

Mutta ehkäpä se saattaisi kiin­nos­taa Suo­mes­sa­kin koronaan sai­ras­tu­nut­ta, kiin­nos­taa­han meitä nykyään jo joogakin.

Seu­raa­vas­sa haas­tat­te­lus­sa Yh­dys­val­ta­lais-in­tia­lai­nen in­tel­lek­tuel­li sekä Infinity Fou­da­tio­nin perustaja Pro­fes­so­ri Rajiv Malhotra haas­tat­te­lee lakimies Dipali Ojhaa IBA:sta.

Lännen to­del­li­suu­des­sa iver­mek­tii­nis­tä puhuvat vain valkoisen ylivallan kan­nat­ta­jat ja hullut sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kot, jotka rustaavat nettiin kai­ken­lai­sia tekstejä yön pimeinä tunteina leikkien “toi­mit­ta­jaa”.

Mutta… pro­fes­so­ri Rajiv Malhotra ja asia­na­jaja Dipali Ojha eivät ainakaan näin äkkiä katsoen vaikuta sopivan kuvaan ää­rioi­keis­ton sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kos­ta? Mistä on kysymys?

Dipali Ojha ja Rajiv Malhotra

Asia­na­jaja Dipali Ojha kertoo, että 9. tou­ko­kuu­ta 2021 Goa:n osa­val­tion ter­veys­vi­ran­omai­set päättävät jakaa iver­mek­tii­niä koko Goan ai­kuis­väes­töl­le Covid-19 taudin eh­käi­se­mi­sek­si.

Seu­raa­va­na päivänä, 10 tou­ko­kuu­ta WHO:n Soumya Swa­mi­nat­han twiittasi, että WHO ei tue iver­mek­tii­nin käyttöä.

Soumya lisäsi twiit­tiin­sä linkin MERCK-yhtiön il­moi­tuk­seen iver­mek­tii­nis­tä.

Verk­ko­si­vuil­laan yhtiö väittää vir­heel­li­ses­ti, että iver­mek­tii­nin tur­val­li­suu­des­ta ei ole takeita, eikä sitä siksi pidä käyttää covid-19-taudin hoidossa.

Intian to­del­li­suu­des­ta katsoen tämä on erikoista, sillä siellä muis­te­taan, että Merck-yhtiö on iver­mek­tii­nin patentin omistanut entinen val­mis­ta­ja, joka on aiemmin pitänyt lääkettä yhtä maailman tur­val­li­sim­mis­ta.

Mitä on ta­pah­tu­nut län­ti­ses­sä to­del­li­suu­des­sa? Onko siellä tehty uusi kliininen tutkimus, joka onkin todennut iver­mek­tii­nin vaa­ral­li­sek­si?

Soymuan twii­tat­tua iver­mek­tii­ni oli Intiassa jo yleisessä käytössä. Dipali Ojha kertoo ih­me­tel­leen­sä, miksi WHO:n Soumya Swa­mi­nat­han käytti ar­vo­val­taan­sa twiitaten näin.

Dipali Ojha ryhtyi kol­le­go­jen­sa kanssa tutkimaan asiaa. Haas­tat­te­lus­sa hän kertoo löy­tä­neen­sä mm. FLCCC ja Bird jär­jes­tö­jen kattavat tiedot iver­mek­tii­nis­tä Covid-19 hoidossa, sekä FLCCC:n sivujen ar­tik­ke­lit lännessä käy­tä­väs­tä di­sin­for­maa­tio­kam­pan­jas­ta iver­mek­tii­nin käytön es­tä­mi­sek­si ja sen tehon peit­tä­mi­sek­si.

Bar As­socia­tio­nin la­ki­mies­ten kanssa Dipali Ojha vakuuttui siitä, että WHO:n tri. Soumya Swa­mi­nat­han esitti totuuden vastaisia lää­ke­tie­teel­li­siä neuvoja, siis lää­ke­tie­teel­lis­tä di­sin­for­maa­tio­ta, ja päätyi näin en­sim­mäi­sen va­roi­tuk­sen an­ta­mi­seen.

Ras­kaut­ta­va­na hän pitää eri­tyi­ses­ti sitä, että Soumya Swa­mi­nat­han viittasi twii­tis­sään, ei WHO:n omaan oh­jeis­tuk­seen vaan yk­si­tyi­sen lää­key­ri­tyk­sen (Merck) oh­jeis­tuk­seen.

Dipali Ojhan pe­rus­te­lut kat­sot­ta­vis­sa kohdassa 10.10 -11.42

IBA:n oi­keu­del­li­sen va­roi­tuk­sen tultua jul­ki­suu­teen tohtori Soumya Swa­mi­nat­ha­nin twiitti katosi twit­te­ris­tä.

Haas­tat­te­lus­sa Rajiv Malhotrja ja Dipali Ojha pohtivat WHO:n mah­dol­li­sia motiiveja di­sin­for­maa­tion le­vit­tä­mi­seen. Yhdeksi mah­dol­li­suu­dek­si he pohtivat sitä, että Merck on ke­hit­tä­mäs­sä uutta Mol­nu­pi­var nimistä lääkettä koronan hoitoon. The Intercept kertoo USA:n hal­li­tuk­sen si­tou­tu­neen maksamaan yhtiölle 1,2 miljardia dollaria 1,7 mil­joo­nas­ta an­nok­ses­ta uutta lää­ket­tään, jota se aikoo myydä 40-ker­tai­sel­la hinnalla val­mis­tus­kus­tan­nuk­siin nähden.

Hinnaksi tulisi noin 700 dollaria per annos.

Aika kallista, saattaisi sanoa in­tia­lai­nen omassa to­del­li­suu­des­saan.

Mutta kenties potilas län­si­mai­ses­sa to­del­li­suu­des­sa ajat­te­li­si asiaa toisin? Onhan luotetun län­si­mai­sen val­mis­ta­jan pilleri aina luo­tet­ta­vam­pi kuin jokin epä­mää­räi­nen pilleri Intiasta…

Itä­mai­ses­sa to­del­li­suu­des­sa muis­te­taan, että iver­mek­tii­ni­pil­le­ri maksaa joitain kymmeniä senttejä. Siellä ei myöskään kaivata hoitojen ta­kaa­jak­si  kan­sain­vä­lis­tä suurta lää­keyh­tiöi­tä mil­jar­di­bud­jet­tei­neen, vaan Intiassa luotetaan it­se­näi­ses­ti toimivaan maailman huip­pu­ta­son lää­kä­reis­tä koos­tu­vaan ryhmään FLCCC jär­jes­tös­sä.

Sekä FLCCC ja Bird keräävät kumpikin verk­ko­si­vuil­laan yk­si­tyi­sil­tä ihmisiltä rahaa toi­min­taan­sa varten. Ehkäpä itä­mai­ses­sa to­del­li­suu­des­sa ym­mär­re­tään paremmin ker­jä­läi­siä?

Ko­lo­nia­lis­mia?

Wikipedian mukaan kolonialismiin kuuluu paikallisiin poliittisiin rakenteisiin ja kulttuuriin puuttuminen. WHO tuntuu jatkavan näin kolonialismin periaatteita Intiassa puuttumalla Intian ter­veys­vi­ran­omais­ten omiin päätöksiin.

Olisi helppoa ajatella, että Merck-yhtiöllä voisi olla mie­les­sään ta­lou­del­li­nen motiivi peitellä entisen lääk­keen­sä tehoa koronaa vastaan. Yltääkö sama ta­lou­del­li­nen motiivi WHO:n saakka ja millä tavoin, se jää Rajivilla ja Dipalilla haas­tat­te­lus­sa arvailun varaan. He ovat selvästi lait tuntevia si­vis­ty­nei­tä ihmisiä, eivätkä siksi syytä ketään tai mitään ilman to­dis­tei­ta.

Haas­tat­te­lun kohdassa 16.33–18.10 Pro­fes­so­ri Rajiv Malhotra esittää yhdeksi mo­tii­vik­si iver­mek­tii­nin käytölle sen, että ro­kot­tei­ta on saa­ta­vil­la tällä hetkellä vain noin 20 pro­sen­til­le maailman väestöstä. Hänen mie­les­tään lääkkeitä ja muita vaih­toeh­to­ja ro­kot­tei­den rinnalle tarvitaan nopeasti. Jos sellainen jo löytyy, on hänen mie­les­tään ih­meel­lis­tä miksi WHO vastustaa ih­mis­hen­kiä pe­las­ta­van iver­mek­tii­nin käyttöä maissa, joissa sitä tar­vit­tai­siin. Onhan kuitenkin WHO si­tou­tu­nut koko maailman väestön terveyden hoitoon?

Pro­fes­so­ri Rajiv Mal­hot­ral­la on toinenkin tärkeä huomio ko­lo­nia­lis­mis­ta.

Ro­ko­te­ko­lo­nia­lis­mi estää köyhiä maita saamasta tar­vit­se­mi­aan ro­kot­tei­ta kun rikkaat maat ovat varanneet ne itselleen.

Tällä hetkellä ge­nee­ris­tä ja pa­tent­ti­va­paa­ta iver­mek­tii­niä val­mis­te­taan Intiassa lu­kui­sis­sa tehtaissa, joista sitä myydään ympäri maailman vi­ral­li­ses­ti ja epä­vi­ral­li­ses­ti, Eu­roop­paan ja jopa Suomeen asti.

Intia ei siis näytä omivan val­mis­ta­maan­sa henkiä pe­las­ta­vaa lääkettä omaan käyt­töön­sä, kuten esi­mer­kik­si Suomi näyttäisi tekevän aset­ta­mal­la omat kan­sa­lai­sen­sa muiden edelle.

Kuitenkin hyvän län­si­mai­sen ter­vey­den­huol­lon Suomessa Mika Sorsa joutui sairaalan teho-osastolle ja hen­gi­tys­ko­nee­seen. Odo­tet­tu­aan ensin ilman hoito-ohjeita tai hap­pi­mit­ta­ria kotonaan kaksi päivää verta yskien.

”Sen jälkeen oli tullut vielä pahempi romahdus ja perhettä kehotettiin varautumaan pahimpaan. Tilanne oli niin huono, että elettiin tunti kerrallaan eteenpäin. Niin rajoilla käytiin kuin pystyy rajoilla käymään”, Mika Sorsa kertoo iltasanomissa.

Jon­kin­lai­nen raja to­del­la­kin näyttää re­pey­ty­neen idän ja lännen to­del­li­suuk­sien välille.

Siihen, että maailmaan on syntynyt iver­mek­tii­nin ympärille kaksi näin jyrkästi toi­sen­lais­ta to­del­li­suut­ta, on oltava jokin syy.

On vain kolme vaih­toeh­toa.

1. Miljoonat intialaiset eivät kenties oppimattomuuttaan tiedä, mitä ivermektiinin kanssa tekevät ja uskovat toivottomasti ihmeisiin faktoja näkemättä.

2. WHO, läntiset mediainstituutiot ja terveysviranomaiset pitävät yllä di­sin­for­maa­tio­kam­pan­jaa osittain tietämättään ja sitä itse näkemättä.

3. Todellisuuteen on todellakin avautunut jonkinlainen kvanttirepeämä ja ivermektiini ei toimi länsimaissa mutta toimii Intiassa.

Todisteet näyt­täi­si­vät yhä kas­vavas­sa määrin viit­taa­vaan kak­kos­vaih­toeh­toon.

Di­sin­for­maa­tio­kam­pan­ja

Sekä pro­fes­so­ri Rajiv Malhotra, että asia­na­jaja Dipali Ojha kertovat kumpikin saaneensa tietää iver­mek­tii­nis­tä ver­rat­tain myöhään, ja sitten tut­ki­neen­sa asiaa itse sekä va­kuut­tu­neen­sa löy­tä­mis­tään tiedoista.

Lännen to­del­li­suu­des­sa lakimies Dipali Ojhaa ja pro­fes­so­ri Rajiv Malhotraa pi­det­täi­siin “do your own research” –sa­la­liit­to­teo­ree­tik­koi­na mutta Intiassa ei. Näh­tä­väs­ti Intiassa luotetaan enemmän lääkärien omaan har­kin­ta­kykyyn.

Intiassa pa­nos­te­taan taudin hoitoon heti sen al­ku­vai­hees­sa jo ole­mas­sao­le­vin tehokkain lääkkein. Iver­mek­tii­ni on ollut hal­li­tuk­sen Covidin hoi­to­pro­to­kol­las­sa huh­ti­kuus­ta 2021 alkaen. Myös kol­ki­sii­niä käytetään hoidossa. Intiassa lääkärit ko­kei­le­vat ja ke­hit­tä­vät omia hoito-oh­jel­mi­aan.

Tulokset näkyvät. Intian covid-tartunnat ja kuolemat tait­tui­vat laskuun keväällä 2021 ja ovat sen jälkeen pysyneet hyvin al­hai­sel­la tasolla.

Tietoa Intian ke­hi­tyk­ses­tä on mahdoton peitellä mutta lännen to­del­li­suut­ta seuraava media silti sitä yrittää, kuten kertoo In­dian­For­bes.

“Jotkut lääkkeet ovat edelleen ter­veys­mi­nis­te­riön pro­to­kol­las­sa huo­li­mat­ta to­dis­tei­den puut­teis­ta, ja lääkkeitä hy­väk­sy­tään käyttöön ilman kun­nol­lis­ta tie­teel­lis­tä prosessia” In­dian­For­bes 28.5.2021

Intian Mumbaissa toimiva lääkäri Darrel Demello on hoitanut itäisessä to­del­li­suu­des­sa 6000 Covid potilasta joista vain 14 on kuollut. Hän kertoo kuinka tärkeää on, että potilasta hoidetaan ennen kah­dek­sat­ta päivää mm. iver­mek­tii­nil­lä ja kol­ki­sii­nil­la. Ve­ri­hyy­ty­miä estämään hän kehottaa po­ti­lai­taan kä­ve­le­mään runsaasti. Hänen hoi­to­pro­ses­si­aan tuskin on tutkittu ja kehitetty kliinisin kokein läntisen to­del­li­suu­den tut­ki­mus­lai­tok­sis­sa, mutta silti se toimii.

Län­si­mai­sen to­del­li­suu­den “faktan tar­kis­ta­jat” kii­ruh­ta­vat “de­bunk­kaa­maan” jokaisen nousevan väitteen iver­mek­tii­nin tehosta.

Tässä USAtoday.comin “faktan tar­kis­tuk­ses­sa” Intian erin­omai­sen ko­ro­na­ti­lan­teen pe­rus­te­luk­si esitetään jälleen, ja vain se, ettei iver­mek­tii­nin tehosta ole vi­ral­lis­ta to­dis­tet­tua tietoa. Vas­tauk­sek­si käyrien laskuun fak­tan­tar­kis­ta­ja esittää voi­mis­tu­nut­ta so­si­aa­li­sen eris­tä­mi­sen ja maskien käytön li­sään­ty­mis­tä.

13. hei­nä­kuu­ta Intian Bar as­socia­tion teki toisen va­roi­tuk­sen. Tällä kertaa syytteen saivat tohtori Soumya Swa­mi­nat­ha­nin lisäksi myös WHO:n johtaja tohtori Tedros Adhanom Ghebreye­sus sekä pro­fes­so­ri ja tohtori Sunil Kumari, DGHS:n johtaja.

“Syytetyt ovat saaneet haasteen heidän yrityksestään sabotoida Bombayn korkeimman oikeuden auktoriteettia ja estää ivermektiinin käyttöä Covid-19 taudin hoitoon.”

Haasteen teksti on raju. Siinä mainitaan, että Intian kor­keim­man oikeuden mukaan vää­ris­tä­vän ja oikeuden päätöksen vastaisen tiedon le­vit­tä­mi­nen on ran­gais­ta­vaa, ja erityisen vakavaa tässä ta­pauk­ses­sa, koska mi­sin­for­maa­tion le­vit­tä­mi­sen tar­koi­tuk­se­na oli omien taus­ta­mo­tii­vien täyt­tä­mi­nen ih­mis­hen­kien kus­tan­nuk­sel­la.

Maksimituomio näistä rikoksista Intiassa on kuolemantuomio.

Dipali Ojha kertoo tämän toisen va­roi­tuk­sen taus­tois­ta.

7.hei­nä­kuu­ta Intian mediaan levisi yllättäen tieto, että iver­mek­tii­ni, sekä muut hyö­dyl­li­set lääkkeet vi­ta­mii­ne­ja myöten, olisi poistettu Intian hoi­to­pro­to­kol­las­ta.

Dipali Ojha kertoo yl­lät­ty­neen­sä itsekin uutisesta. Tämän ta­kin­kään­nös­pää­tök­sen takana oli Intian ter­veys­mi­nis­te­riön neuvova hal­lin­toe­lin DGHS Di­rec­to­ra­te General of Health Services. Dipali Ojhan ja Bar As­socia­tio­nin la­ki­mies­ten epäilyjen mukaan DGHS on saanut oh­jeis­tuk­sen pää­tök­sel­leen maan ul­ko­puo­lel­ta ja WHO:lta.

“Kaikki kolme haastettua ovat hautoneet salaliittoa misinformaation levittämiseksi mediassa, sekä luoneet hämmennystä lääkärien keskuudessa tuomalla esille ohjeistuksen, joka on väitetysti julkistettu 27. toukokuuta DGHS virastossa, kuitenkin nämä ohjeet eivät ole pakottavia ja Bombayn korkein oikeus on ne hylännyt 28.toukokuuta 2021.” Ote Bar Associationin varoituksesta 13.7.2021

Intian oi­keus­lai­tos­ten päätökset kuitenkin puoltavat iver­mek­tii­nin käyttöä ja DGHS:n pää­tök­sel­lä ei siis ole vai­ku­tus­val­taa. Mediaan ehti kuitenkin levitä nar­ra­tii­vi, että Intia olisi luopunut näiden lääk­kei­den käytöstä.

“Toisen tappavan covid aallon keskellä, ivermectin, lääke josta on tullut kiistanalainen Intian pandemian hallinnassa, on viimein jätetty pois hoitoprotokollasta.” — kertoo asiafinancial 8.7.2021

In­tia­lais­ten po­ti­lai­den onneksi edellinen uutinen oli kuitenkin lännen to­del­li­suu­den “fakenews” ja fantasia, joka ei ole vai­kut­ta­nut mitenkään itäiseen to­del­li­suu­teen. Iver­mek­tii­ni ja ennakoiva hoito parantaa potilaita Intiassa edel­leen­kin pitäen myös tartunnat aisoissa.

Tällä hetkellä WHO:n Soumya Swa­mi­nat­han ja muut haastetut vir­ka­mie­het eivät vielä ole toimineet saamiensa haas­tei­den mu­kai­ses­ti ja Bar As­socia­tion siirtyy val­mis­te­le­maan var­si­nais­ta oi­keu­den­käyn­tiä.

Itäisen ja läntisen to­del­li­suu­den ero?

Hindujen maa­il­man­ku­vaan ja to­del­li­suus­kä­si­tyk­seen kuuluu rajaton yh­te­näi­syys maailman kanssa. Hinduilla ei ole jumalaa. Heille koko maailma ja siten he itse ovat “jumalaa” tai kuten he sanovat – Brahman.

Läntinen to­del­li­suus on judeo-kris­til­li­sen maa­il­man­ku­van luoma. Lännessä ihminen elää maa­il­mas­sa kuin siihen tup­sah­ta­nee­na eril­li­se­nä olentona. Lännessä kaiken yllä on aina pomo. Johtaja tai Jumala. Auk­to­ri­teet­ti.

Voisiko siinä olla nä­ke­mys­ten ero? Ehkä in­tia­lai­set eivät siksi osaa kuunnella auk­to­ri­teet­tia ja tieteen jumala WHO:ta?

Ko­lo­nia­lis­ti­nen ja uus­ko­lo­nia­lis­ti­nen ajattelu on myös sen ker­to­mis­ta, että minä tiedän mikä sinulle sopii ja toimii paremmin, kuin sinä itse.

Meidän län­ti­ses­sä to­del­li­suu­des­sam­me, me olemme oppineet luot­ta­maan val­ko­tak­ki­siin miehiimme ja suuriin la­si­sei­näi­siin ta­loi­him­me, joiden sisällä varmasti parhaiten tiedetään, mikä meille on parasta.

Me uskomme, koska meillä on par­haim­mat resurssit sekä tie­de­mie­het — samoin suurimmat ra­ha­vir­rat ja hie­noim­mat net­ti­si­vut.

Pitkään tämä kuva olikin enim­mäk­seen totta. Tie­tee­seen on hyvä luottaa, mutta Intian me­nes­ty­neen ko­ro­na­hoi­don esimerkki osoittaa, että lännessä on nyt jotakin pahasti, jopa kuo­le­man­va­ka­val­la tavalla vialla.

Län­ti­ses­sä to­del­li­suu­des­sa Suomessa Mika Sorsa selviytyi hen­gi­tys­ko­nees­ta ja kuntoutuu. Onneksi hän selvisi taudista ilman In­tia­lais­ta lää­ke­hoi­toa.

Intia näyttäisi olevan pää­se­mäs­sä irti ko­lo­nia­lis­min hen­gi­tys­ko­nees­ta, mutta länsimaat näyttävät nyt sot­keu­tu­neen omaan ko­lo­nia­lis­miin­sa.

Se tar­koit­taa, että län­si­mai­set ihmiset meitä suo­ma­lai­sia myöten, kärsivät nyt to­del­li­seen, tut­kit­tuun tie­tee­seen pe­rus­tu­van hyvän lää­ke­hoi­don puut­tees­ta.

Kenties se on karmaa.

                                                                                Shiva

Linkki jakamista varten: https://kanto.media/pzaj

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *